Agrobiznes – nowe możliwości dla regionalnego rynku pracy

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
nr 2015-1-PL01-KA102-016212, „Agrobiznes – Nowe możliwości dla regionalnego rynku pracy”

Dane projektu:

Projekt realizowany był przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), numer projektu 2015-1-PL01-KA102-016212.
Czas trwania projektu: 12 miesięcy (2016-01-01 – 2016-12-31)

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), project number 2015-1-PL01-KA102-016212.
Project duration: 12 months (2016-01-01 – 2016-12-31)

Opis Projektu

W dniach 14.04-25.04 i 20.06-1.07 dwie grupy młodzieży (odpowiednio 14 i 18 osób) odbyły praktyki w Grecji. Staż zawodowy zrealizowany został w ramach projektu „Agrobiznes – Nowe możliwości dla regionalnego rynku pracy” a jego organizatorem była Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa. Projekt „Agrobiznes – nowe możliwości dla regionalnego rynku pracy” – skierowany był do 32 uczniów kształcących się na kierunku technik agrobiznesu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu.

Podstawą projektu było przeprowadzenie stażu zawodowego w Grecji. Udział uczniów w programie stażowym zapewnił im poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w szkole oraz możliwości skorzystania z doświadczenia wysoko wyspecjalizowanych pracowników organizacji greckiej. Ramowy program praktyk odpowiadał lokalnym potrzebom rolniczego regionu, z którego wywodzą się uczniowie, a także uwzględniał cele i wymogi kształcenia w zawodzie technika agrobiznesu.

Naszym partnerem w projekcie był Georgikes Ekmetaleuseis. Firma ta specjalizuje się w organizacji profesjonalnych szkoleń w zakresie agrobiznesu. Posiada również gospodarstwo agroturystyczne i szerokie kontakty biznesowe na terenie Riviery Olimpijskiej w Grecji.

Dla efektywnej realizacji projektu przed wyjazdem uczniowie uczęszczali na warsztaty językowe, kulturowe i psychologiczne.

Projekt był dostosowany do współczesnych wyzwań stawianych przez rolnictwo oraz odpowiadał na potrzeby lokalnego rynku pracy. Na praktykach zawodowych wspierane były postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, co na pewno zaowocuje w przyszłości tworzeniem przez uczniów własnych przedsiębiorstw agrobiznesu czy gospodarstw agroturystycznych, które są kluczowe dla rozwoju ich regionu. Umiejętności i kompetencje, jakie uczniowie zdobyli podczas praktyk zawodowych pozwolą im na lepsze odnalezienie się na rynku pracy.

W czasie wolnym uczniowie korzystali z uroków Morza Egejskiego, wypoczywali na plaży i korzystali z pięknej, słonecznej pogody oraz miejscowych atrakcji. Niezapomniane były też wycieczki po Grecji oraz smakowanie typowej greckiej kuchni.

Praktyki w Grecji umożliwiły uczniom możliwość rozwoju zawodowego i były niesamowitą przygodą, w czasie której poznali grecką kulturę i kraj, spróbowali innego życia, stali się bardziej komunikatywni, otwarci i odważni a przy okazji poprawili znajomość języka angielskiego.

Projekt: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Project Description

Between 14.04-25.04 and 20.06-1.07 two groups of young people (14 and 18 people) took part in a vocational training in Greece. Professional experience was realized within the framework of the project „Agribusiness – New opportunities for the regional labor market” and was organized by the European Foundation for Education and Sports. The project was addressed to 32 students enrolled on the techniques of agribusiness in the Vocational School „Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego” in Jabłoń, Poland.

Georgikes Ekmetaleuseis was our partner organization, which specializes in organizing professional training in the field of agribusiness. It acquires the agritouristic farm and extensive contacts with agribusiness companies within the Olympic Riviera, which helped us a lot during preparation of the project.

The basis of the project was to carry out a vocational training in Greece. Participation of students in the internship program broadened their theoretical and practical knowledge acquired in school and they gained the opportunities to benefit from the experience of highly specialized Greek workers. Vocational training framework program responded to local needs of agricultural regions, which students come from. It also took into account the objectives and requirements of education in the profession of agribusiness technician.

For the effective implementation of the project students attended linguistic, cultural and psychological workshops before going to Greece.

The project was adapted to contemporary challenges posed by agriculture and responded to the needs of the local labor market. During vocational training in Greece students had the opportunity to increase their entrepreneurship skills, which in the future will cause the creation of agribusiness and agro-touristic farms, so crucial for the development of their region. Skills and competencies that students have gained during the apprenticeship will allow them to find their way in the future and increse their opportunities in the labor market.

In a free time, students enjoyed the charms of the Aegean Sea, swimming and sunbathing on the beach and enjoyed the beautiful sunny weather and local attractions. Unforgettable were also trips to Greece and tasting of typical Greek cuisine.

Practice in Greece allowed students the opportunity for professional development and have an amazing adventure, during which they got to know Greek culture and country, tried another life, become more communicative, open-minded and courageous while also improved their knowledge of English.