„Dbamy o korzenie”

Dane Projektu:
Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Erasmus+, numer projektu 2019-2-PL01-KA105-066195
Czas trwania: 23.09.2019 – 22.12.2019

  1. Wymiana młodzieży: 01 – 08.11.2019 r.

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+ programme, project number 2019-2-PL01-KA105-066195

Project duration: 23.09.2019 – 22.12.2019

  1. Youth Exchange: 01 – 08.11.2019 r.

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Polska)

– VsI Jaunimo ratas (Litwa)

Project partners:

– European Foundation For Education and Sport (Poland)

– VsI Jaunimo ratas (Lithuania)

Opis projektu:

Projekt jest efektem współpracy dwóch grup: polskiej i litewskiej. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy młodych ludzi na temat kultury i tradycji ludowej z Polski oraz Litwy. W projekt jest zaangażowanych 40 osób młodych (20 osób z Polski oraz 20 osób z Litwy) przy udziale 4 liderów (2 osoby z Polski oraz 2 osoby z Litwy). W trakcie projektu zostanie zrealizowana wymiana młodzieży, podczas której młodzież będzie miała okazję wymienić się wiedzą i doświadczeniami związanymi z kulturą ludową, tańcem, muzyką oraz śpiewem. W trakcie projektu rozważane będą kwestie dotyczące dialogu międzykulturowego. Wykorzystywane w trakcie projektu metody to warsztaty, dyskusje, prezentacje, gry symulacyjne oraz energizery. Efektem projektu będzie pogłębienie wiedzy i umiejętności młodych ludzi w zakresie folkloru, tańców ludowych, muzyki oraz śpiewu. Projekt swoim zasięgiem oddziaływania obejmować będzie lokalne społeczności z organizacji Polski oraz organizacji z Litwy. Dodatkowo efektem projektu będzie nawiązanie długofalowej współpracy pomiędzy młodzieżą z obu organizacji partnerskich z Polski i z Litwy.

Project description:

The project is the result of cooperation of two groups: Polish and Lithuanian. The aim of the project is to broaden the knowledge of young people about the culture and folk tradition of Poland and Lithuania. 40 young people are involved in the project (20 people from Poland and 20 people from Lithuania) with the participation of 4 leaders (2 people from Poland and 2 people from Lithuania). During the project, a youth exchange will take place, during which young people will have the opportunity to exchange knowledge and experiences related to folk culture, dance, music and singing. During the project, issues related to intercultural dialogue will be considered. The methods used during the project are workshops, discussions, presentations, simulation games and energizers. The effect of the project will be to deepen the knowledge and skills of young people in the field of folklore, folk dances, music and singing. The project will cover local communities from Polish and Lithuanian organizations. In addition, the project will result in establishing long-term cooperation between young people from both partner organizations from Poland and Lithuania.