Ecological Volunteering – How can each of us change the world?

Dane Projektu:
Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Erasmus+, numer projektu 2020-2-PL01-KA105-082625
Czas trwania: 12 miesięcy (2020-09-01 – 2021-08-31)

  1. Wymiana młodzieży: 27.06-05.07.2021 r.

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+ programme, project number 2020-1-PL01-KA105-082625

Project duration:  12 months (2020-09-01 – 2021-08-31)

  1. Youth Exchange: 27.06-05.07.2021 r.

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Polska)

– VsI Jaunimo ratas (Litwa)

Project partners:

– European Foundation For Education and Sport (Poland)

– VsI Jaunimo ratas (Lithuania)

Opis projektu:

W projekcie weźmie udział 36 uczestników z Polski i z Litwy.

Już od 4 lat razem z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, nasza Fundacja realizuje projekty związane z ekologią i wolontariatem ekologicznym. Feedback po zakończonych projektach zarówno ze strony naszych organizacji, TPN oraz samych uczestników jest bardzo dobry i otrzymujemy wiele wiadomości od młodzieży o chęci wzięcia udziału w tego typu działaniu. Chęć realizacji tego projektu jest efektem cyklu spotkań grupy młodych osób skupionych wokół naszych organizacji, które po zakończonych działaniach projektowych chcą zaangażować się w nowy projekt. W poszukiwaniu inspiracji do projektu uczestnicy kierowali się nie tylko doświadczeniem naszych organizacji ale także potrzebami społeczności lokalnych. Jedną z nich jest kwestia globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych, w ostatnim czasie postrzeganych w kategoriach nadchodzącej katastrofy. Do tego dochodzi cała gama zagrożeń związanych z niszczeniem środowiska przez człowieka – degradacją otoczenia, niszczeniem bioróżnorodności ekosystemów, zanieczyszczanie oceanów, masowa deforestacja, eksterminowanie zagrożonych gatunków itd. Z tego powodu grupa młodzieży zdecydowała się na przygotowanie projektu, który będzie przyczyniał się do edukowania zarówno ich, jak i otoczenia w tym temacie i pozwalał na dołączenie do szerszych działań mających na celu odpowiedź na pojawiające się wyzwania i zagrożenia.

Główne cele, jakie postawiliśmy sobie w ramach projektu to:

– wzrost świadomości ekologicznej młodych ludzi;
– podjęcie działań promujących ochronę przyrody, zachowań pro-ekologicznych oraz wolontariatu ekologicznego;
– wzrost świadomości społeczności lokalnej Poronina oraz lokalnych środowisk, z których wywodzą się uczestnicy w temacie ekologii, klimatu i skutków działalności człowieka w tym zakresie;
– nauka zastosowania ekologii jako narzędzia promującego zdrowy tryb życia i aktywnego uczestnictwa młodzieży;
– nagranie filmu, w którym poruszone zostaną tematy związane z ekologią i możliwościami działania zwykłych ludzi na rzecz środowiska;
– opracowanie konspektów zajęć edukacyjnych skierowanych do młodzieży, związanych z ochroną środowiska.

Chcemy także przyczynić się do wzrostu świadomości uczestników w zakresie możliwych do podjęcia działań na szerszą skalę, tak aby sam udział w wymianie nie stanowił dla nich jedynego elementu działania, a jedynie początek pozwalający na zdobycie wiedzy i narzędzi potrzebnych do dalszego zaszczepiania odpowiednich postaw w swoim otoczeniu.
Jednocześnie, adresując działania projektowe do osób pochodzących najczęściej z niewielkich miejscowości i terenów wiejskich, staramy się, aby miał on także aspekt włączający i uwzględniał potrzeby osób z mniejszymi szansami. Z tego powodu będziemy się starać, aby przygotowane przez nas aktywności i program wymiany odpowiadał ich specyficznym potrzebom, przede wszystkim w zakresie edukacji językowej i kulturowej, umiejętności współpracy w zespole i autoprezentacji. Z tego powodu całość działań projektowych przygotowana jest z myślą o możliwie dużym zaangażowaniu uczestników, które pozwoli na przekazanie im zarówno twardych jak i miękkich kompetencji zgodnie z zasadami edukacji nieformalnej, co pozwoli na skuteczniejsze zaszczepienie długoterminowych tendencji.

Project description:

Together with the Tatra National Park, our Foundation has been implementing projects related to ecology and ecological volunteering for 4 years. Feedback after completed projects from both our partner organizations, TPN and the participants themselves is very good and we receive a lot of messages from young people about their willingness to take part in this type of activity. The desire to implement this project is the result of a series of meetings of a group of young people gathered around our organizations who, after completing project activities, want to get involved in a new project. In search of inspiration for the project, participants were guided not only by the experience of our organizations but also by the needs of local communities. One of them is the issue of global warming and climate change, recently seen in terms of an impending disaster. In addition, there is a whole range of threats related to the destruction of the environment by humans – degradation of the environment, destruction of ecosystem biodiversity, pollution of oceans, mass deforestation, extermination of endangered species, etc. For this reason, a group of young people decided to prepare a project that will contribute to educating them , as well as the environment in this topic and allowed to join the wider activities aimed at responding to emerging challenges and threats.

The main goals we set ourselves as part of the project were:
– increasing ecological awareness of young people;
– undertaking measures to promote nature protection, pro-ecological behavior and ecological volunteering;
– increasing the awareness of the local community of Poronin and the local communities from which participants come from the subject of ecology, climate and the effects of human activities in this area;
– learning to use ecology as a tool to promote a healthy lifestyle and active participation of young people;
– recording a film in which topics related to ecology and the possibilities of ordinary people for the environment will be raised;
– development of outlines of educational activities directed at youth related to environmental protection.
We also want to contribute to the increase of participants’ awareness of possible actions on a larger scale, so that participation in the exchange is not the only element of activity for them, but only the beginning allowing them to acquire knowledge and tools needed to further instill appropriate attitudes in their environment.
At the same time, by addressing project activities to people coming mostly from small towns and rural areas, we try to make it also include an inclusive aspect and take into account the needs of people with fewer opportunities. For this reason, we will try to ensure that the activities and exchange program we prepare meet their specific needs, primarily in the field of language and cultural education, team cooperation skills and self-presentation. For this reason, all project activities are prepared with a view to the greatest possible involvement of participants, which will allow them to be given both hard and soft competences in accordance with the principles of non-formal education, which will allow for more effective implantation of long-term trends.

Nasz film stworzony w trakcie wymiany:

Konspekt zajęć ekologicznych

Galeria z realizacji naszej wymiany młodzieży: