ErasMUSIC+ – project implemented by informal group „Youth 4 Change”

Project “Erasmusic+” number 2016-2-PL01-KA105-026930 funded by the Erasmus+ programme of the European Union

youth2

Download the report / Pobierz raport

Project Data / Informacje o projekcie:

Project implemented by the Informal Group “Youth 4 Change” and funded by Erasmus+, project number 2016-2-PL01-KA105-026930.

Project duration: 4 months (22/08/2016 – 21/12/2016)

  1. exchange – Poronin 20.11-28.11.2016

Project Partners / Partnerzy Projektu:

– Grupa nieformalna ”Youth4Change” dzialajaca przy Europejskiej Fundacji Edukacyjno-Sportowej  (Poland)

– VsI Inovaciju biuras (Lithuania)

– Seiklejate Vennaskond (Estonia)

– RIS RAZISKOVALNO IZOBRAZEVALNO SREDISCE DVOREC RAKICAN  (Slovenia)

– Hellenic Youth Participation (Greece)

– OCEAN ZNANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ (Croatia)

Opis Projektu:

W projekcie udział wzięło 36 osób z Polski, Słowenii, Chorwacji, Grecji, Estonii i Litwy. Wspólnie spotkaliśmy się w Poroninie pod Zakopanem w dniach 20/11/2016 – 28/11/2016. Uczestnikami projektu była młodzież zainteresowana muzyką i poszerzeniem wiedzy na jej temat, zarówno w kontekście jej stylów jak i historii oraz możliwości jej wykorzystania jako narzędzia w pracy z młodzieżą. Tematem wymian była muzyka oraz jej wpływ na życie codzienne. Dzięki różnorodności zajęć związanych z muzyką każdy z uczestników miał okazję wykazać się podczas zajęć projektowych dzieląc się swoją pasją oraz upodobaniami muzycznymi oraz miał możliwość poznania innych, mało mu znanych stylów i wariacji. Ponadto poprzez muzykę chcieliśmy zwrócić uwagę uczestników na kulturę krajów uczestniczących w projekcie. Nasze działania dążyły do pokazania osobom zaangażowanym w działania projektowe, że muzyka może być doskonałym narzędziem do wyrażania poglądów i emocji. Jednym z ważniejszych celów naszego projektu było zachęcenie uczestników do aktywnego działania w swoich społecznościach lokalnych i środowisku międzynarodowym oraz promowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wykorzystanie nieformalnych metod edukacji, peer education oraz muzyki, która jest obecna w życiu każdego człowieka, jest idealnym narzędziem integracyjnym. Zdobyte podczas projektu doświadczenie uczestnicy będą mogli przenieść i spożytkować podejmując działania na gruncie lokalnym. Nasz projekt był także doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy dotyczącej kultury i zwyczajów innych krajów oraz wspomoże budowanie postawy tolerancji w stosunku do tego co inne. Bardzo ważne było również dla nas stworzenie silnej sieci kontaktów oraz podtrzymywanie dalszej współpracy między naszymi organizacjami. Wierzymy, że przełoży się to bezpośrednio nie tylko na ilość ale również na jakość planowanych wspólnie projektów w przyszłości.

Project description:

The project „ErasMUSIC+” associated 36 people who come from Poland, Slovenia, Croatia, Estonia, Greece and Lithuania to Poronin from 20/11/2016 to 28/11/2016. Participants were young people interested in music and the expansion of knowledge on this subject, both in terms of its style and history and the possibility of its use as a tool in youth work. The subject of exchanges was music and its impact on a daily life. Through our actions we explored the role of music in our lives. A wide range of activities related to music encouraged all participants to show up during the workshops through sharing their passion and music preferences and had the opportunity to get to know other styles and variations of music. Music also helped us to attract participants’ attention to the culture of the countries participating in the project. We showed people involved in the project that music can be a great tool for expressing ideas and emotions. One of the major objectives of the exchange was to encourage participants to be active in their local communities and the international environment, and also promote the development of civil society. Using informal methods of education, peer education and music, which is present in everyone’s life was an ideal tool of integration. Our project was also an excellent opportunity to expand knowledge about the culture and customs of other countries and helped building an attitude of tolerance. At the end of our actions we created a strong network of contacts for support and further cooperation between our organizations which translates directly not only to the quantity but also the quality of the planned joint projects in the future.

Project “Erasmusic+” number 2016-2-PL01-KA105-026930 funded by the Erasmus+ programme of the European Union