“European Integration as a Key to Our Success!”

Projekt „European Integration as a Key to Our Success!” nr 2017-3-PL01-KA105-046910 realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej

All materials and links below!

Project Data/Dane Projektu:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+, project number 2017-3-PL01-KA105-046910.

Project duration: 3 months (2018-02-01 – 2018-04-30)

  1. exchange – Poronin 5-13.04.2018

Project Partners / Partnerzy Projektu:
– HELLENIC YOUTH PARTICIPATION  (Greece),

– ZAVOD ROKA (Slovenia),

– SEIKLEJATE VENNASKOND (Estonia),

– Marijampoles jaunimo klubas „Dimera” (Lithuania).

Opis Projektu

W trakcie projektu w dniach 5-13.04.2018 w Poroninie odbyła się wymiana młodzieży, w której brało udział aż 35 osób z 5 krajów!
Projekt „European Integration as a Key to Our Success!” został stworzony przez młodzież działającą aktywnie w Europejskiej Fundacji Edukacyjno-Sportowej oraz młodzież działającą przy organizacjach partnerskich.
Głównymi celami projektu są:
– promocja programu Erasmus+ wśród młodych ludzi
– aktywizacja młodzieży działającej przy naszej organizacji i organizacjach Partnerskich
– zaszczepienie w uczestnikach projektu idei obywatelstwa i społeczeństw Europejskiego
– stworzenie przez uczestników profesjonalnego wideo promującego program Erasmus+ skierowanego do młodych ludzi, które zostanie rozesłane do wszystkich naszych Partnerów.
Młodzież w trakcie wymiany przygotuje film promujący wartości i korzyści płynące z uczestnictwa w programie i bycia aktywnym Obywatelem Europejskim. Aby zrealizować główne cele w trakcie wymiany odbyły się warsztaty i zajęcia w trakcie, których uczestnicy odkryli motywacje, która nimi kieruje oraz nauczyli się jak tworzyć filmy promocyjne. Film promujący program jest podsumowaniem naszego projektu i owocem starań, które zostały samodzielnie podjęte przez młodych ludzi, w celu walki z problemami, które dotyczą lokalnej społeczności, w której działają.

Po projekcie powiedzieli:

„Udział w projekcie był dla mnie szansą na rozwinięcie wielu umiejętności, w tym interpersonalnych. Znacząco poprawiłam swoje umiejętności językowe i współpracę w grupie międzynarodowej. Z niecierpliwością czekam na kolejne projekty w ramach programu Erasmus +!” ~ Agne, Litwa

„Główny temat projektu, jakim była integracja Europejska, pozwolił mi spojrzeć na różne problemy z innej perspektywy – z perspektywy moich znajomych z innych krajów, po zakończeniu tego projektu czuję się znacznie silniej związana ze Wspólnotą Europejską.” ~ Simona, Słowenia

Wszystkie aktualne informacje dotyczące projektu znaleźć można na naszym Facebooku oraz na Fanpage’u projektu.
Zapraszamy!

Project description:

During the project on 5-13 April 2018 in Poronin there was a youth exchange, which was attended by 35 people! As part of linguistic preparation before the exchange, we prepared a glossary which will contain basic and specialized phrases and words related to the theme of the European Union, international integration and politics.
The project „European Integration as a Key to Our Success!” was created by young people active in the European Foundation for Education and Sports and young people operating at partner organizations.
Main goals of the project:
– promotion of the Erasmus + program among young people
– activation of youth acting at our organization and partner organizations
– instilling in the project participants the idea of ​​citizenship and European societies
– creating by participants a professional video promoting the Erasmus + program addressed to young people, which will be sent to all of us Partners.
The youth during the exchange prepared a film promoting values and the benefits of participating in the program and being an active European Citizen. In order to achieve the main goals during the exchange, there was workshops and activities during which the participants discovered the motivations that guide them and learned how to create promotional films. The film promoting the program is a summary of our project and also the fruit of efforts that was taken by young people themselves to combat problems that affect the local community in which they operate.

After the project, our participants said:

Participation in the project was a chance for me to develop many of my qualities and skills. I have significantly improved my language skills and cooperation in the international group. I am looking forward to future projects under the Erasmus + program! ~ Agne, Lithuania

„The main theme of the project which was European Integration allowed me to look at different problems from a different perspective – from the perspective of my friends from another countries. After completing this project, I feel much more strongly in the European Community.” ~ Simona, Slovenia

All information about the YE and project you can find on our Facebook and on the Fanpage of the project.

Słowniczek pojęć związanych z Unią Europejską, stworzony przez polskich uczestników w ramach zajęć przygotowawczych / Glossary of concepts related to the European Union, created by Polish participants as part of preparatory classes

Słowniczek pojęć związanych z Unią Europejską, stworzony przez uczestników ze Słowenii w ramach zajęć przygotowawczych / Glossary of concepts related to the European Union, created by Slovenian participants as part of preparatory classes

Słowniczek pojęć związanych z Unią Europejską, stworzony przez uczestników z Estonii w ramach zajęć przygotowawczych / Glossary of concepts related to the European Union, created by Estonian participants as part of preparatory classes

Słowniczek pojęć związanych z Unią Europejską, stworzony przez uczestników z Grecji w ramach zajęć przygotowawczych / Glossary of concepts related to the European Union, created by Greek participants as part of preparatory classes

Słowniczek pojęć związanych z Unią Europejską, stworzony przez uczestników z Litwy w ramach zajęć przygotowawczych / Glossary of concepts related to the European Union, created by Lithuanian participants as part of preparatory classes

FanPage Hellenic Youth Participation z Grecji, z informacjami dotyczącymi projektu / Hellenic Youth Participation’s FanPage from Greece, with information about the project

FanPage Dimery z Litwy, z informacjami dotyczącymi projektu / Dimera’s FanPage from Lithuania, with information about the project

Strona organizacji Zavod Roka ze Słowenii, z informacjami dotyczącymi projektu / Zavod Roka’s from Slovenia website, with information about the project

FanPage Seiklejate Vennaskond z Estonii, z informacjami dotyczącymi projektu / Seiklejate Vennaskond’s FanPage from Estonia, with information about the project

Napisali o nas / Media about us:

Link do filmu „Manekin Challenge”, stworzonego w ramach zajęć podczas wymiany przez naszych uczestników / Link to the film „Manekin Challenge” created as part of the workshops during exchange by our participants

Link do filmu, stworzonego w ramach zajęć podczas wymiany przez naszych uczestników / Link to the film created as part of the workshops during exchange by our participants

FanPage naszego projektu / Fanpage of our project

FanPage naszej Fundacji / Fanpage of our Foundation

Report prepared  by participants