Europeans are one family!

Dane Projektu:
Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Erasmus+, numer projektu 2019-1-PL01-KA105-061802
Czas trwania: 01-05-2019 – 30-09-2019

  1. Wymiana młodzieży: 23-06-2019 – 01-07-2019
  2. Wymiana młodzieży: 23-07-2019 – 31-07-2019

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+ programme, project number 2019-1-PL01-KA105-061802

Project duration: 01-05-2019 – 30-09-2019

  1. Youth Exchange: 23-06-2019 – 01-07-2019
  2. Youth Exchange: 23-07-2019 – 31-07-2019

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Polska)

– Marijampolės Jaunimo klubas „Dimera” (Litwa)

Project partners:

– European Foundation For Education and Sport (Poland)

– Marijampolės Jaunimo klubas „Dimera” (Lithuania)

Opis projektu:
Głównymi inicjatorami projektu są młodzi ludzie skupieni przy naszej Fundacji w ramach grupy nieformalnej „Inicjatywa Mazurska”. Poprzez realizację tego projektu chcemy m.in.: – wpłynąć pozytywnie na postrzeganie innych kultur, narodowości, przełamać bariery językowe i stereotypy – nabyć a w rezultacie przekazać dalej wiedzę dotyczącą komunikacji w obrębie walki z rasizmem i szerzeniem nienawiści – nauczyć się asertywnych postaw oraz świadomego wyrażania swoich myśli – pogłębić umiejętności pracy w międzynarodowych grupach – zdobyć wiedzę na temat aktualnej sytuacji migracyjnej w Europie – pogłębić umiejętność okazywania tolerancji względem drugiego człowieka.

Żyjemy w epoce, w której internet i media mają ogromną moc. Wystarczy tylko jeden obraźliwy komentarz opublikowany na portalu społecznościowym, aby uzyskać falę nienawiści. Osoby publikujące tego typu komentarze mogą często nie zdawać sobie sprawy z tego, jak bardzo może to wpłynąć na osobę, na której temacie mówią. Częstym zjawiskiem jest także kategoryzowanie ludzi na poszczególne kategorie, na przykład pod względem koloru skóry, pochodzenia lub religii. Postawy wielu krajów obserwowane codziennie wobec imigrantów pokazują również, jak dalece jesteśmy tolerancyjni i szanujemy inne narody jako naród europejski. Zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo popularny temat, który często jest tematem przewodnim wielu projektów, ale brak zmian na lepsze w otaczającym nas świecie skłonił nas do zajęcia się tym tematem podczas wdrażania naszego programu. Wspólnie z naszymi partnerami z Litwy „Marijampolės jaunimo klubas Dimera” będziemy mieli 3 wymiany młodzieży na Podhalu – Poronin, Murzasichle i Biały Dunajec. W projekcie uczestniczy 102 młodych ludzi! Przed wymianą każda grupa będzie miała 1 spotkanie, podczas którego uczestnicy lepiej się poznają, przygotują szczegółowo zaplanowane działania, a także zorganizują swoje krajowe wieczory, na które wszyscy naprawdę czekamy. Program wymiany będzie serią warsztatów i dyskusji, których głównym ogólnym celem jest nauczenie się radzenia sobie z przejawami rasizmu, mowy nienawiści i innych rodzajów nietolerancji oraz poznanie możliwych działań w sytuacji doświadczania tego typu sytuacji. Uczestnicy będą mieli za zadanie wziąć udział w grze miejskiej mającej na celu zapoznanie się z miejscem wymiany i podczas której będą musieli przeprowadzać ankiety i wywiady z osobami, które spotykają. Pozwoli ci to zbierać przypadkowe opinie ludzi i próbować zrozumieć ich postawy, nawet jeśli nie są tolerancyjne. Chcemy również, aby młodzież była w stanie postrzegać ich znaczenie i grupować je za pomocą analizy informacji dostarczanych przez media i postów zamieszczonych na portalach społecznościowych, które silnie wpływają na ludzkie myślenie i te, które przekazują tylko rzeczywiste informacje. Wszystkie prowadzone przez nas działania będą formą edukacji nieformalnej z wykorzystaniem praktycznych metod, ponieważ wiemy, że tak jest najbardziej korzystny w zdobywaniu wiedzy.

Project description:
The main initiators of the project are young people gathered by our Foundation as part of the informal group „Mazury Initiative”. Through the implementation of this project, we want: – positively influence the perception of other cultures, nationalities, overcome language barriers and stereotypes – acquire knowledge about communication within the fight against racism and hate speech – learn assertive attitudes and express your thoughts in a conscious way – deepen the skills of working in international groups – gain knowledge about the current migration situation in Europe – deepen the ability to show tolerance towards other people. We live in an era where the internet and the media have enormous power. All it takes is one offensive comment posted on the social networking site to get a wave of hate and hatred. People posting these types of comments may often be unaware of how much it can affect the person on whose topic they speak. A frequent phenomenon is also categorizing people into particular categories, for example in terms of color skin, origin or religion. The attitudes of many countries observed on a daily basis towards immigrants also show how far we are tolerant and respectful of other nations as a European nation. We are aware that this is a very popular topic, which is often the leading theme of many projects, but the lack of change for the better in the world around us prompted us to address this topic in the implementation of our program. Together with our partners from Lithuania „Marijampolės jaunimo klubas Dimera” we are going have 3 youth exchanges in Podhale region – Poronin, Murzasichle and Biały Dunajec. There will be 102 young people participating in this project! Before the exchange every group will have 1 meeting, during which the participants will get to know each other better, prepare the planned activities in detail as well as organize their national evenings which we all are really looking forward to. A brief description of the project can be found below: The exchange program will be a series of workshops and discussions whose main general goal is to learn to deal with manifestations of racism, hate speech and other types of intolerance and to learn about possible actions in the situation of experiencing this type of situation. Participants will have the task of taking part in a city game aimed at familiarizing themselves with the place of exchange and during which they will have to conduct surveys and interviews with people they meet. This will allow you to collect random opinions of people and try to understand their attitudes, even if they are not tolerant. We also want the youth to be able to perceive their meaning and group them by means of the analysis of information provided by the media and posts posted on social networks, which strongly affect human thinking and those that only convey actual information. All activities carried out by us will be a form of informal education with the use of practical methods, because we know that they are the most beneficial in acquiring knowledge.