Keep It Green!

Raport podsumowujący projekt „Keep It Green!”

Keep It Greeen! – project report

Project co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union

Dane projektu:

Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Erasmus +, numer projektu 2015-3-PL01-KA105-022873.
Czas trwania projektu: 4 miesiące (20/01/2016 – 19/05/2016)

1. wymiana – Zakopane 22.02-01.03.2016
2. wymiana – Poronin 12.03-20.03.2016

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+, project number 2015-3-PL01-KA105-022873.
Project duration: 4 months (20/01/2016 – 19/05/2016)

1. exchange – Zakopane 22.02-01.03.2016
2. exchange – Poronin 12.03-20.03.2016

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Polska)
– Seiklejate Vennaskond (Estonia)
– Raplection (Chorwacja)
– Hellenic Youth Participation (Grecja)
– Drustvo za ekoloske in prostocasne dejavnosti ZOJA (Słowenia)
– Marijampoles jaunimo klubas ”Dimera” (Litwa)

Project partners:

– European Foundation For Education and Sport (Poland)
– Seiklejate Vennaskond (Estonia)
– Raplection (Croatia)
– Hellenic Youth Participation (Greece)
– Drustvo za ekoloske in prostocasne dejavnosti ZOJA (Slovenia)
– Marijampoles jaunimo klubas ”Dimera” (Lithuania)

Opis projektu:

W projekcie wzięły udział 72 osoby z 6 krajów: Polski, Estonii, Słowenii, Grecji, Chorwacji i Litwy, interesujące się tematami z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz biologi. Osoby zgłoszone przez organizacje biorące udział w projekcie to zarówno pracownicy młodzieżowi, wolontariusze, jak i młodzież chcąca podnieść znaczenie ekologii w dzisiejszych czasach. Jednym z głównych tematów projektu była równowaga na poziomie człowiek-natura oraz wykorzystywanie zasobów naturalnych bez nadmiernego naruszania przyrody. Poprzez nasze działania pokazaliśmy młodzieży korzyści dla dobra ogółu i jednostki jakie płyną z ochrony środowiska, recyklingu i dbania o najbliższe otoczenie nawet najprostszymi bezpłatnymi sposobami. Uczestnicy poprzez aktywne zajęcia organizowane na świeżym powietrzu zwiększyli swoją świadomość ekologiczną oraz wpoili sobie jak ważna jest odpowiedzialność za środowisko naturalne. Pragnęliśmy, aby zrozumieli jak istotnym jest pozostawienie go w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń i wierzymy, że nasz cel został osiągnięty. Kolejnym ważnym dla nas celem projektu było wzmocnienie dialogu międzykulturowego. Poprzez kontakt z osobami z innych krajów uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami, dowiedzieć się czegoś więcej na temat danego kraju, jego tradycji i kultury, a także obalić negatywne stereotypy na jego temat. Osiągnęliśmy to poprzez pracę w mieszanych grupach, zarówno pod względem narodowości, jak i pod względem płci. Zbudowało to postawy tolerancji i zrozumienia dla tego co inne oraz wzbogaciło efekty naszej pracy o różne punkty widzenia. Podczas trwania działań stosowaliśmy metody edukacji nieformalnej realizując aktywności takie jak gry i zabawy integracyjne, warsztaty, dyskusje, gry symulacyjne, burze mózgów, gry na orientacje oraz techniki teatralne. Wiedza i umiejętności pro-ekologiczne zaprezentowane podczas projektu przyczyniły się do zwiększenia świadomości ekologicznej uczestników i mamy nadzieję, że w długim terminie spowodują poprawę środowiska wokół nas wszystkich!

Project description:

The project associated 72 people from 6 different countries: Poland, Estonia, Slovenia, Greece, Croatia and Lithuania, interested in the topics of ecology, environment and biology. Individuals chosen by the organizations participating in the project were youth workers, volunteers and young people wishing to elevate the importance of ecology nowadays. One of the main topics of the project was the balance at the human-nature level and using natural resources without excessively infringing our nature. Through our actions we presented young people the benefits for the public good and entities that come from the environment protection, recycling and taking care of the nearest environment. Participants through activities organized outdoor increased their environmental awareness and realized how important is environmental responsibility. We wanted them to understand how important it is to leave it in the best possible condition for future generations. Another important goal for us was to strengthen intercultural dialogue. Through contact with people from abroad, participants were able to exchange experiences, to learn more about other countries, traditions and different cultures. It helped them with breaking negative stereotypes as well. We achieved it all by working in mixed groups, both in terms of nationality and gender. This helped us building tolerance and understanding for everything what is different and enrich our work with different points of view. During the activities we useed non-formal education methods for carrying out activities such as games and team-building activities, workshops, discussions, simulation games, brainstorming, games on orientation and theater techniques. The knowledge and skills of a pro-environmental behavior presented during the project helped increase the environmental awareness of the participants and we hope that in the long term will improve the environment around us all!

Project co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union