Livin’ The Green Life!

Project “Livin’ The Green Life!” number 2016-2-PL01-KA105-026944 co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union

EcoGreen

Report   

Project Data/ Informacje o projekcie:  

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+, project number 2016-2-PL01-KA105-026944.

Project duration: 3 months (01/09/2016 – 30/11/2016)

  1. exchange – Poronin 05.11-14.11.2016

Project partners/ Partnerzy projektu:

yopga classes flyer 4

– European Foundation For Education and Sport (Poland)

– Marijampoles jaunimno klubas ”Dimera” (Lithuania)

– Seiklejate Vennaskond (Estonia)

– ZAVOD ROKA, Zavod za projektni management, Cernelavci (Slovenia)

Opis projektu:

W projekcie udział wzięły 32 osoby z 4 krajów: Polski, Estonii, Słowenii i Litwy. Każdy z uczestników był żywo zainteresowany tematami z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz biologi. Osobami biorącymi udział w projekcie byli zarówno pracownicy młodzieżowi, wolontariusze, jak i młodzież chcąca podnieść znaczenie ekologii w dzisiejszych czasach. Jednym z głównych tematów projektu była równowaga na poziomie człowiek-natura oraz wykorzystywanie zasobów naturalnych bez nadmiernego naruszania przyrody. Poprzez nasze działania chcieliśmy pokazać młodzieży korzyści dla dobra ogółu i jednostki płynące z ochrony środowiska, recyklingu i dbania o najbliższe otoczenie nawet najprostszymi, bezpłatnymi sposobami. Uczestnicy poprzez aktywne zajęcia zorganizowane na świeżym powietrzu zwiększyli swoją świadomość ekologiczną oraz wpoili sobie jak ważna jest odpowiedzialność za środowisko naturalne, a także zrozumieli jak istotnym jest pozostawienie tego środowiska w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń. Kolejnym zrealizowanym celem projektu było wzmocnienie dialogu międzykulturowego. Poprzez kontakt z osobami z innych krajów uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami, dowiedzieć się czegoś więcej na temat danego kraju, jego tradycjach i kulturze, a także obalić negatywne stereotypy na jego temat. Osiągnęliśmy ten cel poprzez pracę w mieszanych grupach, zarówno pod względem narodowości, jak i pod względem płci, a także sprzyjało to budowaniu postawy tolerancji i zrozumienia dla tego co inne oraz wzbogacało efekty naszej pracy o różne punkty widzenia. Podczas trwania działań stosowaliśmy metody edukacji nieformalnej realizując aktywności takie jak gry i zabawy integracyjne, warsztaty, dyskusje, gry symulacyjne, burze mózgów, gry na orientacje oraz techniki teatralne. Wierzymy, że wiedza i umiejętności pro-ekologiczne zaprezentowane podczas projektu przyczyniły się do zwiększenia świadomości ekologicznej uczestników i w długim terminie spowodują choć w małym stopniu poprawę środowiska wokół nas wszystkich!

Project description:

The project associated 32 people from 4 different countries (8 participants/country): Poland, Estonia, Slovenia and Lithuania, interested in the topics of ecology, environment and biology. Individuals chosen by the organizations participating in the project were youth workers, volunteers and young people wishing to elevate the importance of ecology nowadays. One of the main topics of the project was the balance at the human-nature level and using natural resources without excessively infringing our nature. Through our actions we wanted to show young people the benefits for the public good and entities that come from the environment protection, recycling and taking care of the nearest environment. Participants through activities organized outdoor increased their environmental awareness and realized how important is environmental responsibility. We wanted them to understand how important it is to leave it in the best possible condition for future generations. Another important goal for us was to strengthen intercultural dialogue. Through contact with people from abroad, participants were able to exchange experiences, to learn more about other countries, traditions and different cultures. It helped them as well with breaking negative stereotypes. We achieved this goal by working in mixed groups, both in terms of nationality and gender. This helped us building tolerance and understanding for everything what is different and enrich our work with different points of view. During the activities we used non-formal education methods for carrying out activities such as games and team-building activities, workshops, discussions, simulation games, brainstorming, games on orientation and theater techniques. We hope that the knowledge and skills of pro-ecological behavior presented during the project contributed to increase ecological awareness of participants and in the long term will result in helping to improve the environment around us all!

Project “Livin’ The Green Life!” number 2016-2-PL01-KA105-026944 co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union