Nowoczesne Zarządzanie Agrobiznesem w Rolnictwie i Agroturystyce

Projekt „Nowoczesne Zarządzanie Agrobiznesem w Rolnictwie i Agroturystyce”  nr 2016-1-PL01-KA102-025023 realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Polsko-Grecki słowniczek stworzony przez uczniów podczas projektu


Dane Projektu:

Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Erasmus +, numer projektu 2016-1-PL01-KA102-025023.

Czas trwania projektu: 15 miesięcy (2016-06-01 – 2017-08-31)

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+, project number 2016-1-PL01-KA102-025023.
Project duration: 15 months (2016-06-01 – 2017-08-31)

Opis Projektu

W dniach 19.04.2017-02.05.2017 (wyjazd 18.04, powrót 3.05) grupa młodzieży (48 osób + 4 opiekunów) odbyła praktyki w Grecji. Staż zawodowy zrealizowany został w ramach projektu „Nowoczesne Zarządzanie Agrobiznesem w Rolnictwie i Agroturystyce” a jego organizatorem była Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa. Projekt „Nowoczesne Zarządzanie Agrobiznesem w Rolnictwie i Agroturystyce” – skierowany był do 48 uczniów kształcących się na kierunku technik agrobiznesu w szkole w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu, Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach

Podstawą projektu było przeprowadzenie stażu zawodowego w Grecji. Udział uczniów w programie stażowym zapewnił im poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w szkole oraz możliwości skorzystania z doświadczenia wysoko wyspecjalizowanych pracowników organizacji greckiej. Ramowy program praktyk odpowiadał lokalnym potrzebom rolniczego regionu, z którego wywodzą się uczniowie, a także uwzględniał cele i wymogi kształcenia w zawodzie technika agrobiznesu.

Organizacją przyjmującą w Grecji była firma Georgikes Ekmetaleuseis, która specjalizuje się w organizacji profesjonalnych szkoleń w zakresie agrobiznesu. Posiada również gospodarstwo agroturystyczne i szerokie kontakty biznesowe na terenie Riviery Olimpijskiej w Grecji.

Dla efektywnej realizacji projektu przed wyjazdem uczniowie uczęszczali na warsztaty językowe, kulturowe, społeczno-psychologiczne oraz BHP.

Projekt był dostosowany do współczesnych wyzwań stawianych przez rolnictwo oraz odpowiadał na potrzeby lokalnego rynku pracy. Na praktykach zawodowych wspierane były postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, co na pewno zaowocuje w przyszłości tworzeniem przez uczniów własnych przedsiębiorstw agrobiznesu czy gospodarstw agroturystycznych, które są kluczowe dla rozwoju ich regionu. Umiejętności i kompetencje, jakie uczniowie zdobyli podczas praktyk zawodowych pozwolą im na lepsze odnalezienie się na rynku pracy.

W czasie wolnym uczniowie korzystali z uroków Morza Egejskiego, wypoczywali na plaży i korzystali z pięknej, słonecznej pogody oraz miejscowych atrakcji. Niezapomniane były też wycieczki po Grecji oraz smakowanie typowej greckiej kuchni.

Po projekcie powiedzieli:

„Podczas wyjazdu na praktyki byłem po raz 1. w Grecji, po raz 1. za granicą. Bardzo mi się podobało, praktyki były prowadzone w fajny sposób. Dzięki temu, że prawie codziennie zajmowaliśmy się różnymi rzeczami to nie nudziłem się podczas stażu.” – Andrzej Kryński, Ostrożany

„Bardzo ciekawy wyjazd, dobry hotel, przejazd nowoczesnym autokarem, dzięki czemu ta długa droga nie była zbyt męcząca. Na miejscu mieliśmy okazję nie tylko odbyć ciekawe praktyki ale i spróbować greckiego jedzenia oraz zwiedzić Riviery Olimpijskiej. Przede wszystkim jednak mieliśmy okazję zobaczyć i nauczyć się rzeczy, których nie moglibyśmy robić w Polsce, jak na przykład praca przy kiwi czy oliwkach ” – Marcin Konarski, Jabłoń

„Praktyki były super, było trochę czasu wolnego i wycieczki, super pogoda i hotel, słyszałam już wcześniej o projektach z programu Erasmus+ ale nigdy nie byłam, teraz bardzo chętnie pojadę jeszcze raz” – Dominika Czajkowska, Jabłoń

Praktyki w Grecji umożliwiły uczniom możliwość rozwoju zawodowego, wrócili oni nie tylko z nową wiedzą i doswiadczeniem ale i wspaniałymi wspomnieniami z pobytu, były niesamowitą przygodą, w czasie której poznali grecką kulturę i kraj, spróbowali innego życia, stali się bardziej komunikatywni, otwarci i odważni a przy okazji poprawili znajomość języka angielskiego.

Project description:

On 19.04.2017-02.05.2017 (departure 18.04, return 3.05) a group of young people (48 people + 4 teachers) has been doing their internship in Greece. The professional internship was realized within the framework of the project „Modern Management of Agribusiness in Agriculture and Rural Tourism” and its organizer was the European Education and Sports Foundation. The project „Modern Management of Agribusiness in Agriculture and Agrotourism” was addressed to 48 students studying in the field of agrobusiness techniques at the school in Ostroleka, Goworowo and in Jabłon.

The project was based on a professional internship in Greece. The pupils’ participation in the internship program provided them with theoretical and practical knowledge gained in the school and the opportunity to benefit from the experience of highly specialized staff of the Greek organization. The framework program of the internships corresponded to the local needs of the agricultural region of origin of the pupils, and also took into account the aims and requirements of the training in the profession of agribusiness.

For effective project implementation, pupils attended language, cultural, psychological and health and safety workshops before departure.

The project was adapted to the contemporary challenges of agriculture and responded to the needs of the local labor market. Vocational training was supported by the attitude of entrepreneurship among young people, which will inevitably result in the formation of own agribusiness enterprises or agritourism farms, which are crucial for the development of their region. The skills and competences that pupils have gained during apprenticeship will enable them to better find themselves in the labor market.

During their free time, the students enjoyed the Aegean Sea, relaxed on the beach and enjoyed beautiful sunshine and local attractions. Unforgettable trips around Greece and tasting typical Greek cuisine were also unforgettable.

They said after the project:

„When I went to internship I was in Greece for the 1st time abroad. I loved it, the work was in a cool way, because almost every day we were dealing with different things, I did not get bored during the internship. ” – Andrzej Kryński, Ostrozany

„On the spot we had the opportunity not only to do some interesting things but also to try Greek food and to visit the Olympic Rivier. Things we could not do in Poland, such as working on kiwifruit or olives „- Marcin Konarski, Jabłoń

„The practices were great, there was some free time and tours, great weather and the hotel, I’ve heard of Erasmus + projects before but I’ve never been, I would be very happy to go again” – Dominika Czajkowska, Jabłoń

The internships in Greece gave the students the opportunity to develop their career, they returned not only with new knowledge and experience but also with wonderful memories of their stay, the amazing adventure, during which they learned about Greek culture and country, tried another life, became more communicative, open and brave and in the same time they improved their English.

Napisali o projekcie:

Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa – Facebook PL – na profilu jest więcej informacji niż tylko artykuł podsumowujący

Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa – Facebook ENG

Organizacja Partnerska – Georgikes Ekmetaleuseis

Szkoła w Ostrożanach – strona internetowa

Szkoła w Ostrożanach – Facebook

Powiat Siemiatycki – www.Siemiatycze.pl

Szkoła w Jabłoniu – strona internetowa

Szkoła w Jabłoniu – Facebook

Tygodnik lokalny Wspólnota Parczewska – www.24wspolnota.pl

Szkoła w Goworowie – strona internetowa

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce – www.powiatostrolecki.pl