One Europe One Future

Dane projektu:

Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Erasmus+, numer projektu 2018-3-PL01-KA105-061161.

Czas trwania projektu: 6 miesięcy (14-02-2019 – 13-08-2019)

1. wymiana młodzieży – Poronin 04-13.07.2019

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+ programme, project number 2018-3-PL01-KA105-061161.

Project duration: 6 months  (14-02-2019 – 13-08-2019

  1. youth exchange – Poronin 04-13.07.2019

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Polska)

– Marijampolės Jaunimo klubas „Dimera” (Litwa)

– Hellenic Youth Participantion (Grecja)

– Omne Trium Perfectum (Chorwacja)

Project partners:

– European Foundation For Education and Sport (Poland)

– Marijampolės Jaunimo klubas „Dimera” (Lithuania)

– Hellenic Youth Participantion (Greece)

– Omne Trium Perfectum (Croatia)

Opis projektu:

Projekt „One Europe One Future” został stworzony przez nas, młodych ludzi aktywnych w Europejskiej Fundacji Edukacyjno-Sportowej oraz młodych ludzi aktywnych w naszych organizacjach partnerskich, których głównymi celami są:
– promocja programu Erasmus + wśród młodzieży;
– aktywizacja młodzieży działającej w naszej organizacji i organizacjach partnerskich;
– zaszczepienie uczestnikom projektu idei obywatelstwa i społeczeństwa europejskiego;
– stworzenie profesjonalnego wideo, e-booki i edukacyjnej gry planszowej promującej program Erasmus+ i skierowanej do młodych ludzi. Materiały w ramach rozpowszechniania działań zostaną przesłane do wszystkich naszych partnerów.
Aby zrealizować główne cele podczas wymiany, odbyły się warsztaty i zajęcia, podczas których uczestnicy odkryli motywacje, które nimi kierują i nauczyli się tworzyć zarówno filmy promocyjne, jak i grafikę, które były potrzebne do stworzenia gry i e-booka. Te wyniki (e-book, film i gra) promujące program są podsumowaniem naszego projektu, wynikiem wysiłków, jakie sami młodzi ludzie podjęli w celu zwalczania problemów, które mają wpływ na lokalną społeczność, w której działają. Film został wykonany według scenariusza stworzonego przez uczestników wymiany i nakręcony w języku angielskim (uczestnicy dodadzą do niego napisy w każdym języku). Scenariusz jest wynikiem dyskusji, burzy mózgów i działań podejmowanych przez uczestników przed wymianą i podczas niej. E-book przedstawia główne założenia Program Erasmus+ i inne, dodatkowo zawiera nasze przemyślenia i zdjęcia z wymiany. Gra planszowa sprawdziła naszą (i nie tylko!) wiedzę o Europie, Unii Europejskiej i programu Erasmus+.

Ebook’i stworzone przez uczestników projektu:

Ebook

Ebook – One Europe 2

Gra planszowa stworzona przez uczestników projektu:

Board Game – One Europe One Future

Project description:
The „One Europe One Future” project was created by us, young people active in the European Foundation for Education and Sport, and young people active in our partner organizations. Its main goals are:
– promotion of the Erasmus + program among young people;
– activation of youth acting at our organization and partner organizations;
– instilling in the project participants the idea of citizenship and European society;
– creating a professional video, e-book and educational board game, promoting the Erasmus+ program and aimed at young people. Materials as part of the dissemination of activities were sent to all our partners.
In order to accomplish the main goals during the exchange, workshops and classes took place during which the participants discovered the motivations that guide them and learned how to create both promotional films and graphics that were needed to create a game and an e-book. These results (e-book, film and game) promoting the program is a summary of our project, the result of efforts that had been made by young people themselves to combat problems that affect the local community in which they operate. The film was made according to a scenario created by participants of the exchange and filmed in English (participants added subtitles in each language to it). The scenario is the result of discussion, brainstorming and actions taken by participants before and during the exchange. The e-book presents the main assumptions of the Erasmus + program and others, additionally it contain our thoughts and photos from the exchange. The board game checked our (and not only!) knowledge about Europe, the European Union and the Erasmus + programme.

Ebook’s created by participants:

Ebook

Ebook – One Europe 2

Board game created by participants:

Board Game – One Europe One Future