One spirit, one team, one win!

Report

Project “One Spirit, One Team, One Win!” number 2016-1-PL01-KA105-025022 co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union

Dane projektu:

Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Erasmus +, numer projektu 2016-1-PL01-KA105-025022.

Czas trwania projektu: 5 miesięcy (20/06/2016 – 19/11/2016)

1. wymiana – Poronin 20.08-29.08.2016

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+, project number 2016-1-PL01-KA105-025022.

Project duration: 5 months (20/06/2016 – 19/11/2016)

1. exchange – Poronin 20.08-29.08.2016

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Polska)

– MRUSA (Litwa)

– Seiklejate Vennaskond (Estonia)

– Zavod Krpüjšnica (Słowenia)

– Hellenic Youth Participation (Grecja)

– ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE JOINT (Włochy)

Project partners:

– European Foundation For Education and Sport (Poland)

– Students’ Representative Body of Mykolas Romeris university (Lithuania)

– Seiklejate Vennaskond (Estonia)

– Zavod Krpüjšnica (Slovenia)

– Hellenic Youth Participation (Greece)

– ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE JOINT (Italy)

Opis projektu:

W projekcie uczestniczyło 36 młodych ludzi z 6 krajów: Polski, Litwy, Estonii, Słowenii, Grecji i Włoch. Podczas wspólnych spotkań dyskutowaliśmy o sport i jego roli w życiu codziennym. W trakcie trwania wymiany koncentrowaliśmy się na uświadomieniu młodzieży jak ważną rzeczą jest sport i aktywny tryb życia – nawet, jeśli ktoś ma wiele zajęć i obowiązków. Podczas wspólnych działań stosowaliśmy elementy edukacji nieformalnej, aby uniknąć teoretycznego podejścia i pokazać zastosowanie sportu i gier w praktyce. Udało nam się także zaangażować osoby z mniejszymi szansami, jak i te, które nie często mają możliwość w uczestniczeniu w podobnych projektach, dzięki czemu pokazaliśmy, że tak naprawdę każdy ma zbliżone szanse na osiągnięcie wymarzonych celów w życiu. Zorganizowaliśmy także wieczory narodowe, na których młodzi ludzie mieli okazję zapoznać się z innymi kulturami i tradycjami, a tym samym zapoznać się z innymi obyczajami, nauczyć się tolerancji i szacunku, a nawet do polubienia tego, co inne. Poprzez obserwację obcych kultur udało się polepszyć u naszych uczestników poczucie przynależności narodowej, a także wyzbyć się błędnych stereotypów na temat innych kultur. Poprzez stosowanie peer education każdy uczestnik miał szansę zapoznać się z doświadczenie swoich rówieśników, wyciągnąć z niego wnioski na przyszłość. Wszystkie z naszych działań bez wątpienia pozytywnie wpłynęło na rozwój personalny uczestników, a także pozwoliło na nawiązanie wielu nowych przyjaźni, a także polepszenie sieci kontaktów między organizacjami, co z pewnością pomoże w organizacji jeszcze lepszych projektów w przyszłości.

Project description:

The project involved 36 young people from 6 countries: Poland, Lithuania, Estonia, Slovenia, Greece and Italy. During our meetings we discussed the sport and its role in daily life. During the exchange we focused on youth awareness of how important sport and active lifestyle is – even if someone has a lot of activities and responsibilities. During joint operations we used elements of informal education, in order to avoid a theoretical approach and to show the use of sports and games in practice. We were also able to engage people with fewer opportunities and those that do not often have the opportunity to participate in similar projects, so we have shown that in fact everyone has a similar chance of achieving dream goals in life. We have also held national evenings, where young people have the opportunity to become acquainted with other cultures and traditions, and thus become acquainted with other customs, learn tolerance and respect, and even to like those differences. By observing other cultures we managed to improve in our participants a sense of national belonging, as well as get rid of false stereotypes about other cultures. Through the use of peer education each participant had a chance to become acquainted with the experience of their peers, draw conclusions from it for the future. All of our actions undoubtedly had a positive impact on the personal development of participants, and also helped to establish many new friends, and improve networking between organizations, which will certainly help in the organization even better projects in the future.

Project “One Spirit, One Team, One Win!” number 2016-1-PL01-KA105-025022 co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union