Open to Europe, Change the World

Dane projektu:

Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Erasmus+, numer projektu 2019-1-PL01-KA105-061786.

Czas trwania projektu: 6 miesięcy (15-06-2019 – 14-12-2019)

1. wymiana młodzieży – Poronin 20-29.07.2019
2. wymiana młodzieży – Murzasichle 04-13.07.2019
3. wymiana młodzieży – Poronin 08-17.10.2019

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+ programme, project number 2019-1-PL01-KA105-061786.

Project duration: 6 months  (15-06-2019 – 14-12-2019)

1. Youth Exchange – Poronin 20-29.07.2019
2. Youth Exchange – Murzasichle 04-13.07.2019
3. Youth Exchange – Poronin 08-17.10.2019

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Polska)

– Marijampolės Jaunimo klubas „Dimera” (Litwa)

– Hellenic Youth Participantion (Grecja)

– Omne Trium Perfectum (Chorwacja)

Project partners:

– European Foundation For Education and Sport (Poland)

– Marijampolės Jaunimo klubas „Dimera” (Lithuania)

– Hellenic Youth Participantion (Greece)

– Omne Trium Perfectum (Croatia)

Opis projektu:

Projekt „Open to Europe, Change the World” został stworzony przez młodzież działającą aktywnie w naszej Fundacji oraz młodzież działającą przy organizacjach partnerskich. Jego głównymi celami są:
– promocja programu Erasmus+ wśród młodych ludzi
– aktywizacja młodzieży działającej przy naszej organizacji i organizacjach partnerskich
– zaszczepienie w uczestnikach projektu idei obywatelstwa i społeczeństwa europejskiego
– stworzenie przez uczestników profesjonalnego wideo promującego program Erasmus+ skierowanego do młodych ludzi, które zostanie rozesłane do wszystkich naszych partnerów.

Rezultatami projektu „Open to Europe, Change the World” są:
– stworzenie filmu promującego nasz projekt, program Erasmus+ oraz przedstawiającego idee i korzyści, które on ze sobą niesie.
– stworzenie konspektów zajęć o integracji europejskiej oraz możliwościach rozwoju jakie daje edukacja międzykulturowa i uczestnictwo w programach unijnych
– stworzenie poradnika zasad stosowania edukacji nieformalnej oraz przykładów jej zastosowania na podstawie doświadczeń uczestników
– zaangażowanie się uczestników w działalność naszej organizacji i organizacji partnerskich
– podniesienie kompetencji językowych i interpersonalnych uczestników
– uczestnicy, którzy są świadomi problemów przed jakimi staje wspólnota europejska i zmotywowani to podjęcia działań w celu ich minimalizacji
– uczestnicy, którzy staną się otwarci na inne kultury i tolerancyjni dla odmienności
– uczestnicy, którzy są świadomi dlaczego podejmują działania w organizacjach, a co za tym idzie zmotywowani do podejmowania kolejnych działań w ramach programu Erasmus+.

Długofalowo przewidujemy, że projekt:
– pozytywnie wpłynie na rozwój regionów o obniżonych szansach, poprzez zaangażowanie młodzieży z tych regionów
– da uczestnikom kompetencje, umiejętności, motywację i pewność siebie, które pozwolą im na podejmowanie kolejnych samodzielnych inicjatyw
– spowoduje wzrost świadomości rówieśników i społeczności lokalnej, uczestników projektu, dotyczącej programu Erasmus+ oraz korzyści i możliwości z niego płynących
Realizując ten projekt, chcieliśmy aby uczestnicy poczuli się częścią Europejskiej wspólnoty, nabrali postawy obywatela europejskiego i wprowadzili w swoje życie ideały takie jak chęć nauki i własnego rozwoju przez całe życie, rozwijania potencjału ludzkiego i tworzenia europejskiej wspólnoty narodów. Chcieliśmy przekazać wartości i postawy jakie za nami stoją, takie jak: otwartość na inne kultury i narodowości, spojrzenie na Europę w ujęciu wspólnoty wielu narodowości, które skoncentrowane są na wspólnych celach, aktywne uczestnictwo w programach sprzyjających integracji, promowanie postawy europejczyka wśród znajomych, rodziny i lokalnej społeczności, podejmowanie własnych inicjatyw rozwoju potencjału ludzkiego, aktywne poszukiwanie płaszczyzn w społeczności lokalnej, krajowej, które potrzebują wsparcia. W szczególności chcieliśmy podkreślić znaczenie programu Erasmus+ dla integracji europejskiej młodych ludzi. Na poziomie lokalnym uczestnicy projektu nawiązali kontakt z mieszkańcami Poronina i Murzasichla, w trakcie gier miejskich oraz aktywności przeprowadzanych na ulicach tych miast. Uczestnicy oprócz wykonywania powierzonych im zadań promowali także program Erasmus+. Chcemy w ten sposób zwiększyć świadomość ludzi dot. programów Unii Europejskiej i pokazać jakie niesamowite możliwości rozwoju daje uczestnictwo w nich. Poprzez kontakt grup międzynarodowych z lokalną społecznością, stanie się ona też bardziej tolerancyjna i otwarta na obcokrajowców. Przełamiemy też stereotypy. Doświadczenie i pewność siebie, których nabrali uczestnicy w trakcie trwania wymiany, zaowocują na poziomie regionalnym i krajowym. Uczestnicy będą mieli możliwości, umiejętności i motywację dzięki, którym będą mogli sami zaangażować się w organizację różnego typu akcji lokalnych czy też projektów krajowych i międzynarodowych.

Project description:

The project „Open to Europe, Change the World” was created by young people actively working in our Foundation and young people operating at partner organizations.

Its main goals are:
– promotion of the Erasmus + program among young people
– activation of young people operating at our organization and partner organizations
– instilling in the project participants the idea of ​​citizenship and European society
– creating a professional video promoting the Erasmus + program addressed to young people, which will be sent to all our partners.
The results of project „Open to Europe, Change the World”:
– creating a film promoting our project, the Erasmus + program and presenting the ideas and benefits that it brings with it.
– creating outlines of classes on European integration and development opportunities offered by intercultural education and participation in EU programs
– creating a guide on the rules for the use of non-formal education and examples of its application based on the participants’ experience
– involvement of participants in the activities of our organization and partner organizations
– improving the language and interpersonal competences of the participants
– participants who are aware of the problems faced by the European community and motivated to take action to minimize them
– participants who will be open to other cultures and tolerant of otherness
– participants who are aware of why they take action in organizations, and thus motivated to take further actions under the Erasmus + program. We predict in the long-term that the project:
– positively affect the development of regions with reduced opportunities, through the involvement of young people from these regions
– give participants the competences, skills, motivation and self-confidence that will allow them to take further independent initiatives
– it will increase the awareness of peers and the local community, project participants regarding the Erasmus + program and the benefits and opportunities that flow from it
By implementing this project, we would like to show participants opportunities of the European community, take on the attitudes of a European citizen and introduce into their lives the ideals such as the desire to learn and develop throughout their lives, develop human potential and create a European community of nations. We wanted to convey the values ​​and attitudes that are behind us, such as: openness to other cultures and nationalities, a look at Europe in terms of a community of many nationalities, which are focused on common goals, active participation in integration programs, promoting the European attitude among friends and family and the local community, undertaking own initiatives to develop human potential, active search for levels in the local and national community that need support. In particular, we wanted to underline the importance of the Erasmus + program for the European integration of young people. At the local level, project participants had contatct with local community from Poronin and Murzasichle, during city games and activities carried out on the streets of these cities. Apart from performing the tasks entrusted to them, the participants also promote the Erasmus + program and presented what are the aims of the project. In this way, we want to increase people’s awareness of European Union programs and show  opportunities of it. Through the contact of international groups with the local community, people from Poronin and Murzasichle will also become more tolerant and open to foreigners. During project participants had opportunities to gain skills and motivation thanks to which they get involved in the organization and also on various types of local campaigns or national and international projects.