Open Up To Volunteering!

Pobierz raport/Download the report

Sprawdź naszego Facebooka! Check out our Facebook page!

Odwiedź FanPage naszego projektu! Visit a Fanpage about our project!

Odwiedź FanPage naszej organizacji partnerskiej Dimera z Litwy! Visit a FanPage of our partner organization Dimera from Lithuania!

Strona internetowa naszego projektu – Website of our project!

Dane projektu:

Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, numer projektu PLF117U0054.

Czas trwania projektu: 2 miesiące (01/06/2017 – 08/08/2017)

1. wymiana – Poronin 03.07-09.07.2017

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Polish–Lithuanian Youth Exchange Fund, project number PLF117U0054.

Project duration: 2 months (01/06/2017 – 08/08/2017)

1. exchange – Poronin 03.07-09.07.2017

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Polska)

– Marijampoles Jaunimo klubas „Dimera” (Litwa)

Project partners:

– European Foundation For Education and Sport (Poland)

– Marijampoles Jaunimo klubas „Dimera” (Lithuania)

Opis projektu:

Projekt ”Open Up To Volunteering!” przygotowany został przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową (Polska) i Marijampoles Jaunimo klubas ”Dimera” (Litwa). W projekcie udział wzięły 24 osoby w wieku od 16 do 30 lat, po 12 z każdego kraju, w tym 11 uczestników i 1 leader. W każdej grupie znalazło się po 6 osób, które w codziennym życiu napotykają przeszkody ekonomiczne lub związane z zamieszkaniem w małych wsiach. Tematyką projektu był wolontariat i szerzenie jego idei wśród młodych ludzi. Naszym celem było pokazanie obopólnych korzyści płynących z takiej formy pomagania i pracy oraz wypracowanie dobrych technik pracy z wolontariuszami w przyszłości. Naszymi głównymi celami było rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności, wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim i promocja idei wolontariatu. Podczas naszego spotkania rozmawialiśmy o możliwościach, jakie niesie ze sobą wolontariat, a także sprawdziliśmy w społeczności lokalnej czy i w jakim stopniu mieszkańcy Poronina i Zakopanego angażują się w bezinteresowną pomoc innym. Jak się okazało, mieszkańcy Poronina i Zakopanego nie włączają się tak chętnie w akcje wolontariackie, a i takie działania nie są zbyt popularne wśród tamtejszej społeczności.  Tym bardziej projekty takie jak nasz, promujące wolontariat, są tak bardzo potrzebne!

Project description:
The project ”Open up to Volunteer!” was prepared by the European Foundation for Education and Sport (Poland) and Marijampoles Jaunimo Klubas ”Dimera” (Lithuania). The project involved 24 people in the age of 16-30, 12 from each country, including 11 participants and 1 leader. Each group involved 6 young people with fewer opportunities, economic and/or geographic obstacles. The subject of the project was volunteering and to spread its ideas among young people. We wanted to show the mutual benefits of this way of help and work and to develop good techniques of working with volunteers in the future. Our main objectives were to develop among youth attitudes commitment to the needy, openness and sensitivity to the needs of others, kindness and selflessness and to develop a system to enable young people to the activities of a volunteer and promote the idea of volunteering. During our meeting we talked about the opportunities given by volunteering and also checked if the local community of Poronin and Zakopane engage in selfless help to others. As it turned out, the inhabitants of Poronin and Zakopane do not participate so willingly in voluntary actions and such activities are not very popular among the community there. Even more so, projects like ours, that promote volunteering, are so much needed!