Our Home, Our Responsibility

Dane projektu:

Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Erasmus+, numer projektu 2019-1-PL01-KA105-061784.

Czas trwania projektu: 4 miesiące (15-07-2019 – 14-11-2019)

1. wymiana młodzieży – Poronin 10.08-20.08.2019
2. wymiana młodzieży – Murzasichle 14-23.09.2019

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+ programme, project number 2019-1-PL01-KA105-061784.

Project duration: 4 months  (15-07-2019 – 14-11-2019)

1. Youth Exchange – Poronin 10.08-20.08.2019
2. Youth Exchange – Murzasichle 14-23.09.2019

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Polska)

– Marijampolės Jaunimo klubas „Dimera” (Litwa)

– Young improvers for youth development (Bułgaria)

– Asociatia Initiative Sociale (Rumunia)

Project partners:

– European Foundation For Education and Sport (Poland)

– Marijampolės Jaunimo klubas „Dimera” (Lithuania)

– Young improvers for youth development (Bulgaria)

– Asociatia Initiative Sociale (Romania)

Opis projektu:

Projekt „Our Home, Our Responsibility” powstał z inicjatywy młodzieży z Litwy, Bułgarii, Rumunii i Polski. Cele projektu skupiały się wokół aktywizacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem poprzez zaangażowanie jej w działania wolontariackie w Tatrzańskim Parku Narodowym, wzrost świadomości ekologicznej młodych ludzi, podjęcie działań promujących ochronę przyrody, zachowań pro-ekologicznych oraz wolontariatu ekologicznego, stworzenie młodzieży pola do rozwoju zawodowego i osobistego poprzez zaangażowanie na każdym etapie projektu, promowanie nieformalnych metod edukacji i nieszablonowych rozwiązań przy działaniu na rzecz pozytywnych zmian w społeczeństwie, a także promocję programu Erasmus+.

W projekcie „Our Home, Our Responsibility” wzięło udział w sumie 80 osób z krajów partnerskich: Litwy, Bułgarii, Rumunii i Polski (18 uczestników z każdego kraju 18-30 lat + 2 pełnoletnich liderów – zsumowane dwie wymiany). Grupy uczestników były bardzo zróżnicowane, co pokrywa się z całą ideą  projektu. Podczas zajęć zawsze pracowaliśmy w grupach mieszanych, zarówno pod względem narodowości, płci jak i wieku. Zadbaliśmy o zmienność współpracujących osób przy poszczególnych zadaniach tak, aby każdy działał z każdym. Pośród naszych uczestników były osoby, dla których ten projekt będzie pierwszym doświadczeniem tego rodzaju, lecz także takie, które wcześniej już uczestniczyły w projektach tego typu.

Głównymi działaniami projektu były dwie wymiany młodzieży w Poroninie i Murzasichlu, w Polsce, które odbyły się w dniach 10.08-20.08.2019 r. oraz  14-23.09.2019 r. Podczas wymian uczestnicy przeprowadzili zajęcia o tematyce ekologii oraz wykluczenia społecznego. W trakcie zajęć stosowaliśmy zasady edukacji nieformalnej – poprzesz metody pracy jak burze mózgów, panele dyskusyjne, rozmowy w konwencji ‘speed-datingu’, oraz inne, które wyłaniane były na bieżąco z pomysłów uczestników w toku przygotowywania projektu. Wszystkie zastosowane przez nas metody pomogły nam rozwijać kreatywność, trenować się we współpracy, otworzyć się na nowe formy ekspresji i zdobyć pewność siebie.

Project description:

The „Our Home, Our Responsibility” project was created on the initiative of young people from Lithuania, Bulgaria, Romania and Poland. The project’s objectives were focused on the activation of young people at risk of exclusion by involving them in voluntary activities in the Tatra National Park, increasing the ecological awareness of young people, taking actions to promote nature protection, pro-ecological behavior and ecological volunteering, creating a field for professional and personal development through involvement at every stage of the project, promoting nonformal education methods and unconventional solutions while working for positive changes in society, as well as promoting the Erasmus + program.

A total of 80 people from partner countries: Lithuania, Bulgaria, Romania and Poland (18 participants from each country 18-30 years + 2 adult leaders – two exchanges) took part in the „Our Home, Our Responsibility” project. Groups of participants were very diverse, which coincides with the whole idea of ​​the project. During the workshops, we always worked in mixed groups, both in terms of nationality, gender and age. We took care of the variability of people cooperating on individual tasks so that everyone works with everyone. Among our participants were people for whom this project will be the first such experience, but also those who have already participated in such projects before.

The main activities of the project were two youth exchanges in Poronin and Murzasichle, in Poland, which took place on 10.08-20.08.2019 and 14-23.09.2019. During the exchanges, participants conducted workshops on ecology and social exclusion. During the workshops, we used the rules of nonformal education – we used working methods such as brainstorming, discussion panels, conversations in the 'speed-dating’ convention, and others that were emerging on a regular basis from the ideas of participants in the course of preparing the project. All the methods we used helped us develop creativity, train in cooperation, open up to new forms of expression and gain confidence.