„Our planet needs you – Ecological Volunteering”

.

Projekt „Our planet needs you – Ecological Volunteering” nr 2018-2-PL01-KA105-051532 realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Project Data/Dane Projektu:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+ program, project number 2018-2-PL01-KA105-051532.

Project duration: 3 months (2018-08-01 – 2018-10-30)

  1. exchange – Poronin 17-24.09.2018

Project Partners / Partnerzy Projektu:
– HELLENIC YOUTH PARTICIPATION  (Greece),

– Young improvers for youth development (Bulgaria)

– Marijampoles jaunimo klubas „Dimera” (Lithuania).

Opis Projektu:

W projekcie wzięło udział 40 osób z 4 krajów: Polski, Bułgarii , Grecji i Litwy, interesujących się tematami z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz wolontariatu. Realizując projekt pokazaliśmy młodym ludziom w jaki sposób każdy z nas może przyczyniać się do ochrony naszej planety. Zaszczepiliśmy także w uczestnikach projektu ideę bezinteresownej pomocy poprzez aktywne uczestnictwo w wolontariacie ekologicznym. Poprzez nasze działania pokazaliśmy młodzieży korzyści dla dobra ogółu i jednostki płynące z ochrony środowiska, recyklingu i dbania o najbliższe otoczenie nawet najprostszymi, bezpłatnymi sposobami. Chcieliśmy aby uczestnicy zwiększyli swoją
świadomość ekologiczną oraz zrozumieli jak ważna jest odpowiedzialność za środowisko naturalne. Poprzez kontakt z osobami z innych krajów uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami, dowiedzieć się czegoś więcej na temat danego kraju, jego tradycjach i kulturze, a także obalić negatywne stereotypy na jego temat. W trakcie projektu wszystkie działania prowadzone były zgodnie z zasadami edukacji nieformalnej. Głównym działaniem naszego projektu, była wymiana młodzieży, która odbyła się Poroninie w dniach 17-24.09.2018r. W trakcie wymiany młodzieży wzięliśmy udział między innymi w pracach wolontariackich w Tatrzańskim Parku Narodowym, poznaliśmy wolontariuszy TPN oraz spotkaliśmy się z koordynatorem wolontariatu, z którym omawialiśmy szczegóły naszych działań. W trakcie wymiany stworzyliśmy także ekologiczną edukacyjną grę planszową, którą można pobrać tutaj:

– Eco Board Game
– Eco Game Rules

Wszystkie informacje związane z projektem i jego realizacją znajdują się na Fanpagu naszej Fundacji oraz na Fanpagu naszego projektu, na które serdecznie zapraszamy :).

Project description:

The project was attended by 40 people from 4 countries: Poland, Bulgaria, Greece and Lithuania, interested in topics in the field of ecology, environmental protection and volunteering. By implementing the project, we showed young people how each of us can contribute to the protection of our planet. We also instilled in the project participants the idea of ​​selfless help through active participation in ecological volunteering. Through our activities, we showed young people the benefits for the public and the individual from environmental protection, recycling and caring for the immediate environment, even in the simplest, free ways. We wanted the participants to increase theirs ecological awareness and understand how important the responsibility for the environment is. Through contact with people from other countries, participants exchanged their experiences, learned more about their countries, its traditions and culture, and also disprove negative stereotypes about it. During the project, all activities were conducted in accordance with the rules of nonformal education. The main activity of our project was the exchange of youth, which took place in Poronin from 17 to 24/09/2018. During the youth exchange, we took part in volunteering work in the Tatra National Park, met the TPN volunteers and met with the volunteer coordinator, with whom we discussed the details of our activities. During the exchange, we also created an ecological educational board game, whose you can download here:

– Eco Board Game
– Eco Game Rules

All information about the project and implementation you can find on Fanpage of our Foundation and on Fanpage of our project .

Napisali o nas i naszym projekcie/ Media about us and our project:

Informacja w mediach lokalnych w Poroninie

FanPage naszego projektu

FanPage naszej Fundacji

FanPage Dimery z Litwy, z informacjami o naszym projekcie

FanPage Hellenic Youth Participation z Grecji, z informacjami o naszym projekcie

FanPage Young improvers for youth development z Bułgarii, z informacjami o naszym projekcie