Program Stypendialny – Powiat Włocławski


Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o Programie Stypendialnym opublikowane na stronie Powiatu Włocławskiego


Regulamin Przyznawania Stypendium
za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe
przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin (zwany dalej Regulaminem) Europejskiej Fundacji Edukacyjno-Sportowej określa zasady przyznawania, wysokość i tryb wypłacania stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

2. Stypendia przyznawane są ze środków własnych Fundacji.

3. Stypendystami mogą być uczniowie szkół, którzy pobierają naukę na terenie Powiatu Włocławskiego.

4. O przyznaniu stypendium decyduje suwerennie Komisja Stypendialna Fundacji (zwana dalej Komisją).

5. Stypendium przyznawane jest jednorazowo, w terminie do 15 października danego roku.

6. Wypłata stypendium następuje jednorazowo, przelewem bankowym na rachunek bankowy Stypendysty.

7. Wysokość stypendium przyznawane jest indywidualnie dla każdego Stypendysty. Stypendium wynosić będzie 1200 zł.

II. Kryteria przyznawania stypendium

1. Kryteria przyznawania stypendium:

 a) uczeń/ absolwent osiągnął średnią ocen z ostatniego roku szkolnego w wysokości co najmniej 4,75,

 b) uczeń/ absolwent posiada udokumentowane osiągnięcia sportowe :

–  I-III miejsce w indywidualnych zawodach sportowych na szczeblu powiatowym,

– I-V miejsce w indywidualnych zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim,

– I-X miejsce w indywidualnych zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim,

2. Stypendium może być przyznane Uczniowi, spełniającemu odpowiednio warunki określone w pkt 1.

3. Komisja może w uzasadnionych przypadkach przyznać stypendium uczniowi, który nie spełnia niektórych spośród warunków wymienionych w pkt. 1 lub uzależnić przyznanie stypendium od innych, indywidualnie określonych warunków.

III. Procedura przyznawania stypendium

1. Rodzic/ opiekun prawny Kandydata ubiegającego się o stypendium składa do Dyrektora szkoły w której pobiera naukę/ bądź ukończył naukę wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami,w wersji papierowej, w terminie do 15 września danego roku. Druk wniosku i wykaz wymaganych dokumentów stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

2. Szkoła wskazana w pkt 1, dokonuje weryfikacji i oceny prawidłowo złożonych wniosków, a następnie przesyła wnioski wraz z załącznikami do Referatu Oświaty. Następnie Referat Oświaty wszystkie zebrane wnioski przesyła do Zarządu Fundacji. Dokumentacja każdego Kandydata winna być przesłana w oddzielnej kopercie.

3. Komisja ma prawo zażądać wglądu do oryginałów dokumentów poświadczających dane zawarte we wniosku.

4. Komisja Stypendialna dokonuje wyboru Stypendystów na zamkniętym posiedzeniu.

5. Komisja nie podaje uzasadnienia Kandydatom, którym nie przyznaje stypendium.

6. Rodzice/ opiekunowie prawni wybranego Kandydata będą poinformowani pisemnie lub mailowo o przyznaniu mu stypendium oraz zaproszeni na spotkanie, na którym będą wręczane certyfikaty stypendialne.

7. Informacja o przyznaniu stypendium trafia również do Szkoły Kandydata.

8. Fundacja wymaga zgody od rodzica/ opiekuna prawnego Stypendysty na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej Fundacji oraz w materiałach reklamowych i informacyjnych Fundacji. W przypadku braku zgody na wykorzystanie wizerunku oraz podania fałszywych danych  Fundacja zastrzega sobie prawo odebrania przyznanego stypendium. O odebraniu prawa do Stypendium decyduje Komisja. O odebraniu prawa do Stypendium Stypendysta informowany jest pisemnie lub mailowo.

IV. Postanowienia końcowe

1. Interpretacja niniejszego Regulaminu leży w gestii Zarządu Fundacji.

2. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługują żadne środki odwoławcze.

3. Zarząd Fundacji może dokonywać zmian w Regulaminie.

4. Treść Regulaminu oraz wszelkie zmiany Regulaminu są niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Fundacji.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.08.2023 r.

Regulamin do pobrania