Similarities and Differences – Our European Cultures

Dane Projektu:
Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Erasmus+, numer projektu 2020-2-PL01-KA105-082619
Czas trwania: 10 miesięcy 2020-09-01 – 2021-10-31

  1. Wymiana młodzieży: 07-14.09.2021 r.

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+ programme, project number 2020-1-PL01-KA105-082619

Project duration:  10 months 2020-09-01 – 2021-10-31

  1. Youth Exchange: 07-14.09.2021 r.

Partnerzy projektu:

– HELLENIC YOUTH PARTICIPATION  (Grecja),

– Young improvers for youth development (Bułgaria)

– Marijampoles jaunimo klubas „Dimera” (Litwa).

Project partners:

– HELLENIC YOUTH PARTICIPATION  (Greece),

– Young improvers for youth development (Bulgaria)

– Marijampoles jaunimo klubas „Dimera” (Lithuania).

Opis projektu:

W projekcie wzięło udział 40 uczestników z Polski, Litwy, Grecji i Bułgarii.

Głównymi inicjatorami działań byli młodzi ludzie skupieni przy naszej Fundacji w ramach grupy nieformalnej Inicjatywa Mazurska, którzy współtworzyli m.in. projekt „We get to know other cultures through joint action”. Biorąc pod uwagę historię naszych krajów jest wiele aspektów, które nas zarówno łączą jak i dzielą i to właśnie na ich odkryciu skupione były wspólne działania realizowane w ramach projektu. Przez pryzmat różnych wydarzeń historycznych, które odcisnęły piętno na naszej świadomości i na naszej kulturze, chcieliśmy porównać to jak widzimy nasze kraje. W trakcie trwania projektu mieliśmy okazję porównać to jak tańczymy, jak śpiewamy, jak świętujemy, jak podchodzimy do tradycji oraz jakie obrzędy się z tym wiążą. To co każda grupa wniosła do projektu to przede wszystkim wiedza i doświadczenia, które posiada w kontekście znajomości kultury, tradycji oraz historii. Tym właśnie mieliśmy okazję się wymieniać, porównywać oraz analizować. Niniejszy projekt był właśnie tym impulsem, który pozwolił nam na zdobycie nowej wiedzy dot. różnic i podobieństw kulturowych Polski, Grecji i Litwy.
Młodzież odpowiedzialna za przygotowanie projektu, na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń w uczestnictwie i organizacji projektów w ramach programu Erasmus+, opracowała wstępną koncepcję nowego projektu już w zeszłym roku. Następnie zdecydowaliśmy się wspólnie przeprowadzić cykl spotkań uczestników – osobistych i na Skype – a także wideokonferencję z organizacjami partnerskimi, które pozwoliły na wspólną refleksję nad przekuciem postawionych wyzwań w konkretne cele. Na podstawie dyskusji i pomysłów na działania wraz z naszymi partnerami i liderami grup przygotowaliśmy analizę potrzeb uczestników projektu, która pozwoliła nam na adekwatne przygotować jego cele. W toku dalszych dyskusji wyklarowały się także inne potrzeby, jakie powinny zostać uwzględnione na etapie planowania działań projektowych i podczas przeprowadzania wymiany. Projekt ten i jego założenia przygotowaliśmy także w oparciu o wytyczne jakie otrzymaliśmy od Narodowej Agencji w trakcie poprzednich konkursów wniosków.

Celami projektu były:
– poznanie osób wychowanych w innych kulturach i należących do innego narodu;
– zwiększenie pewności siebie uczestników i wiary we własne umiejętności;
– przełamanie barier językowych i podniesienie umiejętności komunikacji w języku angielskim;
– nauka pracy w międzynarodowym zespole, wspólnie podejmującym praktyczne wyzwania;
– rozwój kompetencji osobistych w zakresie komunikacji i autoprezentacji;
– rozwój kompetencji społecznych i umiejętności współpracy;
– zwiększenie kompetencji w zakresie przygotowania i prowadzenia działań międzynarodowych, a także wyrobienie umiejętności ewaluacji i podsumowywania działań projektowych;
– poznanie innej kultury, języka, tradycji i obyczajów, a także poznanie własnych w celu ich prezentacji przedstawicielom drugiej grupy;
– rozwinięcie umiejętności prowadzenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych oraz ogólnego dzielenia się rezultatami podejmowanych działań;
Powyższe cele stanowiły w naszej ocenie odpowiedź na priorytety program Erasmus+. Projekt stanowił przede wszystkim okazję dla młodych ludzi do poznawania rówieśników z innych krajów uczestniczących w programie, nawiązywania z nimi kontaktów opartych na wspólnym działaniu i podejmowaniu aktywności rozwijających potencjał współpracy międzynarodowej. W drugiej kolejności była to szansa dla uczestników projektu na rozwinięcie kompetencji stanowiących ważny element ich dobrego startu na rynku pracy, zwłaszcza w przypadku chęci podjęcia pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach lub na rynkach zagranicznych.

Project description:

40 participants from Poland, Lithuania, Greece and Bulgaria took part in the project.

The main initiators of activities were young people associated with our Foundation as part of the informal group Initiative Masuria, who co-created, among others the project „We get to know other cultures through joint action”. Considering the history of our countries, there are many aspects that both unite and divide us, and it was their discovery that was the focus of the joint activities carried out under the project. Through the prism of various historical events that left their mark on ours consciousness and our culture, we wanted to compare how we see our countries. During the project, we had the opportunity to compare how we dance, how we sing, how we celebrate, how we approach tradition and what rituals are associated with it. What each group brought to the project was primarily knowledge and experience,
which he has in the context of knowledge of culture, tradition and history. This is what we had the opportunity to exchange, compare and analyze. This project was the impulse that allowed us to gain new knowledge about the differences and cultural similarities between Poland, Greece and Lithuania. The youth responsible for the preparation of the project, based on their previous experience in participating and organizing projects under the Erasmus + program, developed a preliminary concept for a new project already last year. Then we decided to jointly conduct a series of meetings of participants – face-to-face and on Skype – as well as a videoconference with partner organizations, which allowed for joint reflection on the transformation of the challenges set into specific goals. On the basis of discussions and
ideas for action, together with our partners and group leaders, we prepared an analysis of the needs of the project participants, which allowed us to adequately prepare its goals. In the course of further discussions, other needs were also clarified that should be taken into account at the stage of planning project activities and during the exchange.
We have also prepared this project and its assumptions based on the guidelines we received from the National Agency during previous competitions for applications.

The goals of the project were:
– getting to know people brought up in other cultures and belonging to a different nation;
– increasing the participants’ self-confidence and self-confidence;
– breaking down language barriers and increasing communication skills in English;
– learning to work in an international team, jointly undertaking practical challenges;
– development of personal competences in the field of communication and self-presentation;
– development of social competences and cooperation skills;
– increasing competences in the field of preparing and conducting international activities, as well as developing the skills of evaluation and summing up project activities;
– getting to know another culture, language, traditions and customs, as well as getting to know your own in order to present them to the representatives of the second group;
– developing the ability to conduct promotional activities in social media and general sharing of the results of undertaken activities;
In our opinion, the above objectives were a response to the priorities of the Erasmus + program. The project was primarily an opportunity for young people to meet peers from other countries participating in the program, establish contacts with them based on joint action and undertake activities developing the potential of international cooperation.
Secondly, it was an opportunity for the project participants to develop competences that were an important element of their good start on the labor market, especially in the case of willingness to work in international companies or in foreign markets.