Sport 4 Life

Project co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union

Dane projektu:

Projekt realizowany przez Grupę nieformalną działającą przy Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych Parnas „Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa EFES” z programu Erasmus +, numer projektu 2014-2-PL01-KA105-003221.
Czas trwania projektu: 5 miesięcy (01-09-2014 – 01-02-2015)

1. wymiana – Poronin 13.10-19.10.2014
2. wymiana – Zakopane 14.12-20.12.2014

Partnerzy projektu:

– Grupa nieformalna działająca przy Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych Parnas „Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa EFES” (Polska)
– Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj (Chorwacja)
– Students’ Representative Body of Mykolas Romeris university (Litwa)
– Youthfully Yours Gr (Grecja)
– Drustvo za ekoloske in prostocasne dejavnosti ZOJA (Słowenia)
– Tak, n.o. (Słowacja)

Opis projektu:

W projekcie bierze udział 72 młodych ludzi z 6 krajów: Polski, Litwy, Słowenii, Słowacji, Chorwacji i Grecji. Głównym tematem wymian jest sport jako sposób życia. Podczas działań chcemy zwrócić uwagę młodzieży na istotę uprawiania sportu oraz prowadzenia aktywnego trybu życia zwłaszcza obecnie – w czasach ciągłego pośpiechu. Dzięki wykorzystaniu nieformalnych metod pracy chcemy uniknąć teoretycznego podejścia, a pokazać praktyczne zastosowanie sportu w życiu. Chcemy uwzględnić również młodzież z mniejszymi szansami, której bariera geograficzna lub ekonomiczna utrudnia możliwości socjalizacyjne. Chcemy przez to pokazać że każdy ma równe szanse na osiągnięcie celów. Dzięki organizacji wieczorów narodowych oraz pracę w międzynarodowych środowiskach młodzi ludzie poznają kulturę, tradycje i obyczaje innych narodowości. Dzięki temu promujemy kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec innych narodowości. Uczestnicy mają okazję poszerzyć swoją wiedzę nie tylko z zakresu znajomości obcych kultur ale także swojej własnej, co wpłynie na poczucie przynależności narodowej i rozwój personalny. Wymiar międzykulturowy wymian zaowocuje również niwelowaniem często nieprawdziwych i przesadzonych stereotypów odnośnie innych kultur. Dzięki obecności ludzi pochodzących z różnych krajów, zdobywają różnorodną wiedzę na tematy poruszane podczas projektu, poznają dobre praktyki związane z realizacją działań na rzecz młodzieży, które będą mogli wykorzystać w pracy ze swoimi społecznościami lokalnymi. Efektem naszego projektu będzie utworzenie sieci kontaktów między organizacjami i nawiązanie współpracy podczas przyszłych działań zarówno międzynarodowych, jak również lokalnych.

1. wymiana – Zakopane 13-19.10.2014

2. wymiana – Poronin 14-20.12.2014

Project co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union