Sport Up Your Life!

Project co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union

Dane projektu:

Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Erasmus +, numer projektu 2015-2-PL01-KA105-017562.
Czas trwania projektu: 6 miesięcy (2015-08-05 – 2016-02-04)

1. wymiana – Poronin 21.08-28.08.2015
2. wymiana – Kraków 21.09-28.09.2015

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus +, project number 2015-2-PL01-KA105-017562.
Project duration: 6 months (2015-08-05 – 2016-02-04)

1. exchange – Poronin 21.08-28.08.2015
2. exchange – Krakow 21.09-28.09.2015

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Polska)
– SEIKLEJATE VENNASKOND (Estonia)
– RAPLECTION (Chorwacja)
– Asociatia Initiative Sociale (Rumunia)
– Drustvo za ekoloske in prostocasne dejavnosti ZOJA (Słowenia)
– Marijampoles jaunimo klubas ”Dimera” (Litwa)

Project partners:

– European Foundation For Education and Sport (Poland)
– SEIKLEJATE VENNASKOND (Estonia)
– RAPLECTION (Croatia)
– Asociatia Initiative Sociale (Romania)
– Drustvo za ekoloske in prostocasne dejavnosti ZOJA (Slovenia)
– Marijampoles jaunimo klubas ”Dimera” (Lithuania)

Opis projektu:

W projekcie wzięło udział 72 młodych ludzi z 6 krajów: Polski, Chorwacji, Rumunii, Słowenii, Estonii i Litwy. Tematem naszych działań był sport i jego rola w życiu codziennym. Podczas wymian skupialiśmy się na uświadomieniu młodzieży jak istotną rzeczą na co dzień powinien stanowić sport i aktywny tryb życia – nawet przy wielu zajęciach i obowiązkach. Podczas pracy wykorzystywaliśmy elementy edukacji nieformalnej, przez co unikaliśmy teoretycznego podejścia i pokazywaliśmy zastosowanie sportu w praktyce. W nasze działania włączaliśmy młodzież z mniejszymi szansami, czyli tą, której bariery ekonomiczne oraz geograficzne ograniczają bądź uniemożliwiają uczestniczenie w procesie socjalizacji. Dzięki temu chcieliśmy pokazać, że każdy ma równe szanse na osiągnięcie swoich życiowych celów. Poprzez organizację wieczorów narodowych, podczas których uczestnicy prezentowali swoją kulturę, tańce, piosenki i zwyczaje, mieliśmy okazję poznać inne narody, ich kulturę, obyczaje i tradycje. Przyczyniło się to do kształtowania postawy tolerancji i szacunku do tego co inne oraz poprzez prezentacje własnej ojczyzny sprawiło, że młodzież dowiedziała się o niej również czegoś nowego. Głęboko wierzymy, że wpłynie to w pozytywny sposób na poczucie przynależności narodowej i rozwój personalny. Na poziomie międzynarodowym, organizowane wymiany zaowocowały niwelowaniem błędnych stereotypów na temat innych kultur. Stosując peer education uczestnicy projektu, na zasadzie wymiany doświadczeń, zdobywali różnorodną wiedzę na temat sportu, poznawali dobre praktyki dotyczące realizacji działań na rzecz młodzieży, które będą mogli wykorzystać w przyszłości. Jednym z istotnych efektów naszego projektu było też zacieśnienie sieci zaufanych organizacji, co pomoże w realizacji idei długoterminowego partnerstwa. Wierzymy, że wszystkie założone cele udało się spełnić i na pewno będziemy współpracować w tym międzynarodowym środowisku jeszcze nie raz!

Project description:

The project associated 72 people from 6 different countries: Poland, Estonia, Lithuania, Croatia, Slovenia and Romania. The main topic of our activities was sport and its role in everyday life. During the exchanges we tried to make youths aware of how important sport and active lifestyle should be – even if we have many activities and responsibilities. During our work we were using elements of non-formal education – we avoided the theoretical approach and showed how to use sport in practice. We included in our project young people with fewer opportunities, because usualy economic or geographic barriers limit or make impossible their participation in the process of socialization. In this way we were able to show that everyone has an equal opportunity to achieve his/her life goals. Through organizing the national evenings and presenting culture, dances, songs and others, participants were able to learn about other countries, their culture, customs and traditions. This helped in shaping attitudes of tolerance and respect for the others, and through presentation of their own country, they learned something new about their homelands. We strongly believe, that this affected in a positive way on a sense of national identity and personal development. At the international level, organized exchanges resulted in eliminating erroneous stereotypes about other cultures. Using peer education during activities, participants, on way of exchange of experience gained knowledge of diverse sports, learned best practices for the implementation of activities for young people, which they can use in the future. One of the most important results of our project was creation of network of trusted organizations, what will help to achieve the goal of long-term partnership. We believe that all objectives are successfully met, and we will certainly cooperate in this international environment more than once!

Project co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union