There is no Planet B!

Dane Projektu:
Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Erasmus+, numer projektu 2020-3-PL01-KA105-094979
Czas trwania: 8 miesięcy (01.02 – 30.09.2021 r.)

Wymiana młodzieży: 26.06-3.07 r.

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+ programme, project number 2020-3-PL01-KA105-094979

Project duration: 8 months (01.02 – 30.09.2021 r.)

Youth Exchange: 26.06-3.07 r.

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Polska)

– VsI Jaunimo ratas (Litwa)

Project partners:

– European Foundation For Education and Sport (Poland)

– VsI Jaunimo ratas (Lithuania)

Opis projektu:

W projekcie weźmie udział 40 uczestników z Polski i z Litwy.

Nasza Fundacja razem z TPN i wolontariatem ekologicznym organizuje projekty związane z ekologią już od 5 lat. Po zakończonych działaniach dostajemy dużo pozytywnych informacji zwrotnych od naszych uczestników oraz od młodzieży chętnej do wzięcia udziału w tego typu działaniach w przyszłości. Powodem realizacji tego projektu jest cykl spotkań grupy młodych osób skupionych wokół naszych organizacji, które po zakończonych działaniach projektowych chcą zaangażować się w nowy projekt. Podczas organizowania działań uczestnicy korzystali z wieloletniego doświadczenia naszej organizacji. Jedną z najważniejszych poruszanych kwestii jest globalne ocieplenie i zmiany w klimacie, w ostatnim czasie postrzeganych jako zbliżającej się katastrofy. Ponadto młodzież skupiła się na wielu zagrożeniach związanych z niszczeniem środowiska przez człowieka takich jak degradacja otoczenia, zanieczyszczanie oceanów, niszczenie bioróżnorodności ekosystemów, masowe wycinanie lasów, eksterminowanie zagrożonych gatunków itd. Dlatego grupa młodzieży zdecydowała się na przygotowanie projektu, którego celem edukowanie uczestników oraz otoczenia w tym temacie i będzie pozwalał on na dołączenie do szerszych działań mających na celu odpowiedź na pojawiające się wyzwania i zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi. Główne cele, jakie postawiliśmy sobie w ramach projektu to:
– wymiana doświadczeń związanych z działaniami ekologicznymi oraz akcjami dot. ochrony środowiska z młodzieżą z innego kraju,
– wymiana doświadczeń w zakresie organizacji akcji pro-ekologicznych wśród lokalnych społeczności,
– zdobycie doświadczenia w realizacji i koordynacji projektów międzynarodowych,
– zdobycie doświadczeń w realizacji projektów w ramach programu Erasmus+,
– wymiana doświadczeń oraz wiedzy z rówieśnikami z innego kraju,
– poznanie kultury i obyczajów młodzieży w innym kraju,

Głównymi potrzebami młodzieży, która chce podjąć się organizacji projektu są:
– zdobycie doświadczeń w realizacji i koordynacji projektów międzynarodowych,
– zdobycie doświadczeń w realizacji projektów w ramach programu Erasmus+,
– wymiana doświadczeń oraz wiedzy z rówieśnikami z innego kraju,
– wymiana doświadczeń związanych z działaniami ekologicznymi oraz akcjami dot. ochrony środowiska z młodzieżą z innego kraju,
– wymiana doświadczeń w zakresie organizacji akcji pro-ekologicznych wśród lokalnych społeczności,
– poznanie kultury i obyczajów młodzieży w innym kraju,
– przeprowadzenie działań, które będą miały realny wpływ na funkcjonowanie/zmiany w lokalnym środowisku,
– zdobycie doświadczenia we współpracy międzynarodowej,
– nauka otwartości i tolerancji poprzez zrozumienie i poznanie innej kultury,
– nauka praktycznego posługiwania się językiem angielskim – przełamanie barier komunikacyjnych.

Organizacja wymiany młodzieży stanowi najważniejszy element działań projektowych, wokół którego koncentrują się wszystkie działania związane z przygotowaniem, upowszechnianiem rezultatów projektu i podsumowaniem. Uczestnicy od początku dyskusji na temat najważniejszych wyzwań, z jakimi zmierzyć się będą musieli w przyszłości wskazali kwestię zmian klimatycznych i środowiska naturalnego jako jeden z elementów kluczowych w nadchodzących dekadach z ich perspektywy. Dlatego zdecydowali się na stworzenie projektu, który będzie odpowiedzią na tak postawione wyzwania i wyposaży ich w narzędzia do skuteczniejszego radzenia sobie zarówno w zakresie osobistych kompetencji, jak i wpływu na otoczenie społeczne.
Jako osoby o otwartym podejściu do świata i innych ludzi, chcący skonfrontować niezbyt pozytywny obraz innych krajów wyniesiony w wielu przypadkach ze środowiska lokalnego, są oni także zainteresowani kulturowym aspektem udziału w wymianie, poznawaniem nowych osób, a także historii, tradycji i obyczajów. Jest to także ważne pod kątem głównego tematu projektu. Pozostawanie w ciągłej gotowości do zmiany miejsca pracy – również na zagraniczne przedsiębiorstwo lub zespół międzynarodowy – jest ważnym elementem uzyskiwania mobilności zawodowej i adaptacji do nowych wyzwań na rynku pracy.
Kolejnym istotnym elementem jest nauka praktycznego posługiwania się językiem angielskim, zarówno w zakresie słownictwa specjalistycznego, jak i codziennego. Żyjąc w warunkach małych miejscowości i terenów wiejskich, uczestnicy nie mają wielu okazji, aby swoje umiejętności sprawdzać i szlifować w praktyce, zatem udział w wymianie, podczas której głównym językiem komunikacji będzie angielski stanowi dla nich szansę do rozwoju w zakresie lingwistycznym.

Project description:

40 participants from Poland and Lithuania will take part in the project.

Our Foundation, together with TPN and environmental volunteering, has been organizing projects related to ecology for 5 years. After the activities are completed, we get a lot of positive feedback from our participants and from young people willing to take part in such activities in the future. The reason for the implementation of this project is a series of meetings of a group of young people gathered around our organizations, who want to get involved in a new project after completing the project activities. When organizing the activities, the participants benefited from the many years of experience of our organization. One of the most important issues raised is global warming and climate change, recently seen as an impending disaster. In addition, young people focused on many threats related to the destruction of the environment by humans, such as environmental degradation, ocean pollution, destruction of biodiversity of ecosystems, massive deforestation, extermination of endangered species, etc. Therefore, a group of young people decided to prepare a project aimed at educating participants and their environment this topic and will allow you to join wider efforts to respond to the emerging challenges and threats of climate change. The main goals we set ourselves as part of the project are:
– exchange of experiences related to ecological activities and actions concerning environmental protection with young people from another country,
– exchange of experience in the organization of pro-ecological campaigns among local communities,
– gaining experience in the implementation and coordination of international projects,
– gaining experience in the implementation of projects under the Erasmus + program,
– exchange of experiences and knowledge with peers from another country,
– learning about the culture and customs of young people in another country,

The main needs of young people who want to organize the project are:
– gaining experience in the implementation and coordination of international projects,
– gaining experience in the implementation of projects under the Erasmus + program,
– exchange of experiences and knowledge with peers from another country,
– exchange of experiences related to ecological activities and actions concerning environmental protection with young people from another country,
– exchange of experiences in the organization of pro-ecological campaigns among local communities,
– learning about the culture and customs of young people in another country,
– carrying out activities that will have a real impact on the functioning / changes in the local environment,
– gaining experience in international cooperation,
– learning openness and tolerance by understanding and getting to know another culture,
– learning the practical use of the English language – breaking communication barriers.

The organization of youth exchanges is the most important element of the project activities, around which all activities related to the preparation, dissemination of the project results and summary are focused. From the very beginning of the discussion on the most important challenges that they will have to face in the future, participants identified the issue of climate change and the environment as one of the key elements in the coming decades from their perspective. Therefore, they decided to create a project that would respond to such challenges and equip them with tools to deal more effectively with both personal competences and the impact on the social environment.
As people with an open approach to the world and other people, who want to confront the not very positive image of other countries taken in many cases from the local environment, they are also interested in the cultural aspect of participation in the exchange, meeting new people, as well as history, traditions and customs. It is also important for the main topic of the project. Being always ready to change your workplace – also to a foreign company or international team – is an important element of achieving professional mobility and adapting to new challenges on the labor market.
Another important element is learning the practical use of the English language, both in terms of specialist and everyday vocabulary. Living in small towns and rural areas, the participants do not have many opportunities to test and improve their skills in practice, therefore participation in an exchange during which the main language of communication is English is an opportunity for them to develop linguistically.