Volunteering – A Work Of Heart

Summary of the project with photos and results

Dane projektu:

Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, numer projektu UKR17W0104.

Czas trwania projektu: 3 miesiące (11/06/2017 – 28/09/2017)

1. wymiana – Poronin 20.08-29.08.2017

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Polish–Ukrainian Council of Youth Exchange, project number UKR17W0104.

Project duration: 3 months (11/06/2017 – 28/09/2017)

1. exchange – Poronin 20.08-29.08.2017

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Polska)

– Educational Initiatives Centre (Ukraina)

Project partners:

– European Foundation For Education and Sport (Poland)

– Educational Initiatives Centre (Ukraine)

Opis projektu:

Projekt ”Volunteering – a work of heart” przygotowany został przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową (Polska) we współpracy z Educational Initiatives Centre (Ukraina). W projekcie udział wzięło 28 osób w wieku od 18 do 30 lat, po 14 z każdego kraju, w tym 13 uczestników i 1 leader. W każdej grupie znalazło się po 7 osób, które w codziennym życiu napotykają przeszkody ekonomiczne i/lub związane z zamieszkaniem w małych wsiach. Tematyką projektu był wolontariat i szerzenie jego idei wśród młodych ludzi. Skupiliśmy się na pokazaniu obopólnych korzyści płynących z takiej formy pomagania i pracy oraz wypracowaniu dobrych technik pracy z wolontariuszami w przyszłości. Naszymi głównymi celami było rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności, wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim i promocja idei wolontariatu. Podczas naszego spotkania rozmawialiśmy również o możliwościach, jakie niesie ze sobą wolontariat, a także sprawdzimy w społeczności lokalnej czy i w jakim stopniu mieszkańcy Poronina i Zakopanego angażują się w bezinteresowną pomoc innym. Z naszej ankiety wynika, że mieszkańcy Poronina i Zakopanego nie włączają się chętnie w akcje wolontariackie, a i takie działania nie są zbyt popularne wśród tamtejszej społeczności. Tym bardziej projekty takie jak nasz, promujące wolontariat, są tak bardzo potrzebne!

Project description:

The project ”Volunteering – a work of heart” was prepared by the European Foundation for Education and Sport (Poland) and Educational Initiatives Centre (Ukraine). The project involves 28 people in the age of 18-30, 14 from each country, including 13 participants and 1 leader. Each group will involve 7 young people with fewer opportunities, economic and geographic obstacles. The subject of the project is volunteering and to spread its ideas among young people. We want to show the mutual benefits of this way of help and work and to develop good techniques of working with volunteers in the future. Our main objectives are to develop among youth attitudes commitment to the needy, openness and sensitivity to the needs of others, kindness and selflessness and to develop a system to enable young people to the activities of a volunteer and promote the idea of volunteering. During our meeting we will talk about the opportunities given by volunteering and also check if the local community of Poronin and Zakopane engage in selfless help to others. Our survey shows that the residents of Poronin and Zakopane do not volunteer and such activities are not very popular among the community. Even more so, projects like ours that promote volunteering are so much needed!