We are one family. Polish – Ukrainian dialogue

Dane projektu:

Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, numer projektu UKR/2019/W/0003.

Czas trwania projektu: 5 miesięcy (01/06/2019 – 29/10/2019)

Wymiana młodzieży – Poronin 23.09-02.10.2019

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Polish–Ukrainian Council of Youth Exchange, project number UKR/2019/W/0003.

Project duration: 5 months (01/06/2019 – 29/10/2019)

Youth Exchange – Poronin 23.09-02.10.2019

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Polska)

– Center for Educational Initiatives (Ukraina)

Project partners:

– European Foundation For Education and Sport (Poland)

– Center for Educational Initiatives (Ukraine)

Opis projektu:

W projekcie ”We are one family – Polish-Ukrainian dialogue” wzięło udział 20 uczestników z Polski i 20 uczestników z Ukrainy.
Wymiana młodzieży w ramach projektu odbyła się w Poroninie w dniach 23.09-02.10.2019 r. W ramach programu wymiany realizowane były zajęcia
przygotowane przez młodzież z pomocą liderów grup narodowych oraz przedstawicieli organizacji partnerskich Realizowane przez nas działania były odpowiedzią na potrzeby uczestników. Zajęcia prowadzone były zgodnie z zasadami edukacji nieformalnej. Celami przygotowanego przez nas projektu były:
– wzrost świadomości na temat tolerancji, poszanowania w relacjach młodzieży z Polski i z Ukrainy,
– wzmacnianie dialogu międzykulturowego między młodymi ludźmi z Polski i Ukrainy,
– rozwijanie kreatywnego myślenia i uważnego słuchania,
– rozwój kompetencji językowych.
Rezultatem projektu jest edukacyjna gra karciana o kulturze Polski i Ukrainy. W każdym z krajów, przed wymianą odbyły się zajęcia przygotowawcze oraz po zakończeniu wymiany spotkania upowszechniające z rówieśnikami uczestników projektu oraz z lokalną społecznością. Informacje o projekcie były na bieżąco udostępniane na naszym Fanpage’u na Facebooku oraz na stronie internetowej naszego partnera z Ukrainy.

Project description:

The project ”We are one family – Polish-Ukrainian dialogue”  unite 20 participants from Poland and 20 participants from Ukraine. The youth exchange took place on 23.09-02.10.2019 in Poronin. As part of the youth exchange program, workshops was prepared by young people with the help of leaders of national groups and representatives of partner organizations.
The actions we implemented respond to the needs of the participants. Activities were based primarily on the methods of informal education. The main goals were:
– increase of awareness about tolerance, respect for relations between youth from Poland and Ukraine,
– strengthening intercultural dialogue between young people from Poland and Ukraine,
– developing creative thinking and attentive listening,
– development of language competences.
The result of the project is an educational card game about the culture of Poland and Ukraine. In each country, before the exchange we had preparatory meetings and after the youth exchange we had dissemination meetings with project participants and the local community. Information about the project are available on our Fanpage on Facebook and also on partners’ website.