We! Citizens of Europe

Dane Projektu:
Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Erasmus+, numer projektu 2019-2-PL01-KA105-066157
Czas trwania: 01.09 – 31.12.2019 r.

  1. Wizyta przygotowawcza do projektu: 29-31.10.2019 r.
  2. Wymiana młodzieży: 24.11-4.12.2019 r.

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+ programme, project number 2019-2-PL01-KA105-066157

Project duration: 01.09 – 31.12.2019

  1. APV: 29-31.10.2019
  2. Youth Exchange: 24.11-4.12.2019 r.

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Polska)

– VsI Jaunimo ratas (Litwa)

Project partners:

– European Foundation For Education and Sport (Poland)

– VsI Jaunimo ratas (Lithuania)

Opis projektu:

Projekt „We! – Citizens of Europe” stanowił kontynuację działań jakie nasza Fundacja podejmuje od 2017 roku. Poprzez działania w ramach projektów wymian młodzieży staramy się zaszczepiać w młodych ludziach idee Europejskie takie jak otwartość na inne kultury, poczucie wspólnoty europejskiej. Staramy się także zwracać uwagę młodych ludzi na aktualne wyzwania z jakimi zmaga się nasza wspólnota, a także pokazać im drogę poprzez którą realizując własne inicjatywy mogą kształtować przyszłość Unii Europejskiej. Projekt, który zrealizowaliśmy w tym roku powstał z pomysłu młodzieży, która działa przy naszej organizacji. Na podstawie obserwacji z poprzednich projektów zauważyli oni, że wielu młodym ludziom nie brakuje motywacji do działania, brak im tylko wiedzy przez co nie widzą możliwości jakie aktywne uczestnictwo w programach takich jak Erasmus+ otwiera przed nimi.
Wspólnie doszliśmy, że w dzisiejszych czasach młodzi ludzie przeżywają kryzys autorytetów i ideałów, z tego powodu stają się mało aktywni społecznie i bierni. W trakcie realizacji poprzednich projektów przeprowadziliśmy wiele ankiet (ulicznych oraz internetowych), wywiadów oraz dyskusji, które pozwoliły nam określić główne cele naszego projektu. Duża część młodych ludzi wie czego dotyczy program Erasmus+ oraz pozostałe realizowane, natomiast nie znają idei oraz szerszej perspektywy, która za nimi stoi. Deficyt ten jest bezpośrednią przyczyną braku chęci i motywacji do podejmowania samodzielnych działań oraz uczestnictwa także w innych programach, a co za tym dalej idzie ich dalszego rozwoju. Omawiając założenia projektu z naszymi partnerami wspólnie doszliśmy do wniosku, że problem jaki należało poruszyć dotyczy nie tylko naszej polskiej młodzieży ale także jest zauważalne w innych krajach. Nasi partnerzy w ramach przygotowania do projektu, także przeprowadzili wywiady i ankiety w swoich środowiskach, które potwierdziły nasze założenia.
Główne cele naszego projektu skupiały się na tym aby przekazać młodym ludziom wiedzę i motywację do podejmowania samodzielnych działań zarówno na płaszczyźnie lokalnej jak i międzynarodowej. Chcieliśmy przekazać w zarówno wiedzę dotyczącą różnego rodzaju możliwości jakie mają młodzi ludzie, a także pokazać w jaki sposób działa Unia Europejska, co w kontekście wyborów do Europarlamentu pozwoliło młodym ludziom spojrzeć na wspólnotę Europejską z szerszej perspektywy. W oparciu o wyniki naszych ankiet, wywiadów i dyskusji przeprowadzonych zarówno na etapie planowania projektu jak i przed rozpoczęciem głównego działania realizowaliśmy zadania w trakcie zajęć na wymianie. Do promocji działań naszego projektu młodzież zaproponowała internet, który jest najlepszym medium do dzielenia się tego typu
projektami. Wykorzystując to narzędzie przez cały projekt, mogliśmy dodatkowo wzbogacić program naszego projektu o zagadnienia związane ze światem social media (wykorzystanie do promocji inicjatyw), a także z globalnym obiegiem informacji (fake news i ich wpływ na społeczeństwo). W trakcie projektu uczestnicy stworzyli następujące materiały, które są głównymi rezultatami naszych działań:
– film promujący nasz projekt, program Erasmus+ oraz przedstawiającego idee i możliwości, jakie on ze sobą niesie,
konspekty zajęć o integracji europejskiej oraz możliwościach rozwoju jakie daje edukacja międzykulturowa i uczestnictwo w programach unijnych,
poradnik zasad stosowania edukacji nieformalnej oraz przykładów jej zastosowania na podstawie doświadczeń uczestników.
Aby zrealizować cele jak najbardziej efektywnie, w trakcie wymiany przeprowadziliśmy różne zajęcia związane z tematyką nagrywania filmów oraz wiele zajęć inspirujących uczestników i skłaniających do autorefleksji – burze mózgów, dyskusje, debaty. Uczestnikami projektu była młodzież, która aktywnie działa w naszej organizacji (oraz organizacjach partnerskich), młodzież z rejonów o obniżonych szansach, która przez przeszkody zarówno ekonomiczne jak i geograficzne nie miała wcześniej możliwości uczestnictwa w tego typu działaniach. Włączenie, tak różnorodnych uczestników, było dla nich bardzo wartościowym doświadczeniem, ponieważ pozwoliło im nie tylko wdrożyć się w temat programu Erasmus+ ale także, da możliwości zaszczepienia w nich motywacji do samodzielnego podejmowania podobnych działań w swoich regionach i społecznościach, a co za tym idzie ich rozwoju.

Project description:

The „We! – Citizens of Europe” project was a continuation of the activities that our Foundation has been undertaking since 2017. Through the activities of youth exchange projects, we try to instil European ideas such as openness to other cultures and a sense of European community in young people. We also try to draw the attention of young people to the current challenges our community is facing, and to show them the path through which, by implementing their own initiatives, they can shape the future of the European Union. The project that we implemented this year was created by the idea of ​​young people who work with our organization. On the basis of observations from previous projects, they noticed that many young people do not lack motivation to act, they lack only knowledge, which means that they do not see the possibilities that active participation in programs such as Erasmus + opens up for them.
Together, we came to the conclusion that these days young people are experiencing a crisis of authorities and ideals, because of this they are becoming socially and passively less active. During the implementation of previous projects, we conducted many surveys (street and online), interviews and discussions that allowed us to determine the main goals of our project. A large proportion of young people know what the Erasmus + program and other implemented ones are about, but they do not know the idea and the broader perspective that stands behind them. This deficit is a direct cause of the lack of willingness and motivation to undertake independent actions and participation in other programs, and thus their further development. While discussing the assumptions of the project with our partners, we came to the conclusion that the problem that should have been raised concerns not only our Polish youth but is also noticeable in other countries. In preparation for the project, our partners also conducted interviews and surveys in their environments, which confirmed our assumptions.
The main goals of our project were focused on providing young people with knowledge and motivation to undertake independent actions both locally and internationally. We wanted to provide both knowledge about the various opportunities that young people have, and also show how the European Union works, which in the context of elections to the European Parliament allowed young people to look at the European community from a broader perspective. Based on the results of our surveys, interviews and discussions carried out both at the project planning stage and before the start of the main activity, we carried out tasks during exchange classes. To promote the activities of our project, young people proposed the Internet, which is the best medium for sharing this type
projects. Using this tool throughout the entire project, we were able to further enrich our project program with issues related to the world of social media (use for promotion of initiatives), as well as with the global flow of information (fake news and their impact on society). During the project, participants created the following materials, which are the main results of our activities:
– a film promoting our project, the Erasmus + program and presenting the ideas and possibilities it brings,
– lesson plans for European integration and development opportunities offered by intercultural education and participation in EU programs,
– a guide on the principles of non-formal education and examples of its application based on the participants’ experience.
To achieve our goals as effectively as possible, during the exchange we conducted various activities related to the topic of film recording and many activities inspiring participants and inclining to self-reflection – brainstorming, discussions, debates. The participants of the project were young people who are active in our organization (and partner organizations), young people from regions with reduced opportunities, who were not able to participate in such activities before economic and geographical obstacles. The inclusion of such diverse participants was a very valuable experience for them, because it allowed them not only to implement the topic of the Erasmus + program but also to give them the opportunity to instill in them the motivation to independently undertake similar activities in their regions and communities, and thus their development.

APV meeting:

Gallery from YE: