We get to know other cultures through joint action

Dane Projektu:
Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Erasmus+, numer projektu 2020-1-PL01-KA105-078158
Czas trwania: 03.05.2020 – 02.10.2020

  1. Wymiana młodzieży: 11 – 20.08.2020 r.

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+ programme, project number 2020-1-PL01-KA105-078158

Project duration:  03.05.2020 – 02.10.2020

  1. Youth Exchange: 11 – 20.08.2020

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Polska)

– Marijampoles jaunimno klubas „Dimera” (Litwa)

– Hellenic Youth Participation (Grecja)

– Young Improvers for Youth Development (Bułgaria)

Project partners:

– European Foundation For Education and Sport (Poland)

– Marijampoles jaunimno klubas „Dimera” (Litwa)

– Hellenic Youth Participation (Greece)

– Young Improvers for Youth Development (Bulgaria)

Opis projektu:

W naszym projekcie wzięło udział 40 osób z Polski, Grecji i Bułgarii. Naszym głównym zamiarem podczas realizacji projektu była odpowiedź inicjatywę, jaką wykazała grupa młodych osób zrzeszona wokół naszej organizacji. W trakcie podsumowania jednego z wcześniejszych organizowanych wspólnie projektów – w którym część z nich brała udział – zasygnalizowali oni, że w środowisku lokalnym, w którym funkcjonują brakuje możliwości poznawania osób wywodzących się z innych kultur, tradycji i narodów. W dzisiejszym coraz bardziej zglobalizowanym świecie postrzegają to jako potencjalne zagrożenie dla swoich możliwości rozwoju osobistego i przeszkodę w znalezieniu pracy odpowiadającej ich aspiracjom. Z tego powodu postanowili oni podjąć się zaangażowania w projekt, który miałby na celu przede wszystkim odpowiedzieć na ten problem.
W związku z tym przeprowadziliśmy cykl spotkań uczestników – osobistych i na Skype – a także wideokonferencję z organizacjami partnerskimi, które pozwoliły na wspólną refleksję nad przekuciem postawionych wyzwań w konkretne cele. W toku dalszych dyskusji wyklarowały się także inne potrzeby, uwzględnione przez nas podczas przeprowadzania wymiany.
Stworzona przez nas lista celów dla projektu wyglądała następująco:
– poznanie osób wychowanych w innych kulturach i należących do innego narodu;
– nauka pracy w międzynarodowym zespole, wspólnie podejmującym praktyczne wyzwania;
– przełamanie barier językowych i praktyczna nauka stosowania języka angielskiego w codziennej komunikacji;
– rozwój kompetencji osobistych w zakresie komunikacji i autoprezentacji, a także zwiększenie pewności siebie i wiary we własne umiejętności;
– rozwój kompetencji społecznych i umiejętności współpracy;
– zwiększenie kompetencji w zakresie przygotowania i prowadzenia działań międzynarodowych, a także wyrobienie umiejętności ewaluacji i podsumowywania działań projektowych;
– poznanie innej kultury, języka, tradycji i obyczajów, a także poznanie własnych w celu ich prezentacji przedstawicielom drugiej grupy;
– rozwinięcie umiejętności prowadzenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych oraz ogólnego dzielenia się rezultatami podejmowanych działań.

Wpływ naszego projektu na poziomie krajowym i międzynarodowym został zapewniony przede wszystkim w działaniach podejmowanych przez nasze organizacje. Pozytywne doświadczenia wyniesione z wymiany były i wciąż są bodźcem zarówno dla naszych organizacji, jak i młodzieży do dalszego uczestniczenia w rynku wymiany wiedzy, doświadczeń i metod w ramach programu Erasmus+ i działań pokrewnych. Wiemy to nie tylko na podstawie rozmów z uczestnikami, ale również dzięki wiadomościom, które ciągle od nich otrzymujemy.
W ten sposób realizacja projektu umożliwi rozszerzenie sieci partnerstw, które mają wymierny wpływ na otwieranie wspólnego rynku edukacyjnego i rynku pracy. Dzięki projektowi coraz więcej osób i instytucji stało się chętnych do podejmowania wraz z nami działań na płaszczyźnie międzynarodowego porozumienia i wymiany doświadczeń między przedstawicielami różnych kultur.

Główne rezultaty projektu:

– infografiki przygotowane przez uczestników, dotyczące wpływu rozwoju znajomości innych kultur na życie KLIK;
– materiały wizualne przedstawiające sztukę, kulturę, historie i obyczaje państw biorących udział w projekcie
– film na temat korzyści wynikających ze współpracy międzynarodowej i sposobów przełamywania barier międzykulturowych KLIK;

Pełną relację z naszej wymiany można znaleźć na Facebooku oraz Instagramie, na które serdecznie zapraszamy!

Project description:

40 people from Poland, Greece and Bulgaria took part in our project. Our main intention during the implementation of the project of a modernized youth party, a visible group of people associated around our organization. When summarizing one of them, the considered applications – in some of them it participated – they indicated that in the statement in which there were statements; In a more globalized world, they see it as a potential threat to their development opportunities and an obstacle to finding a job that matches their aspirations. For this reason, they decided to draw on a project that would primarily respond to this problem.
Therefore, we conducted a series of face-to-face meetings and Skype meetings, as well as a videoconference with
partners’ organizers, which allowed to set the date of reflection on the forging of the challenges in heaven. In the course of the invention also delete other options, transferred by us during the exchange.
The list of goals we created for the project was as follows:
– getting to know people brought up in different cultures and attraction to another nation;
– learning to work in international studies, international studies;
– breaking language barriers and learning English in practice in everyday communication;
– developing communication and self-presentation skills, as well as developing self-confidence and self-confidence;
– development of skills and cooperation skills;
– competence in the preparation and conduct of international activities, as well as preparation of evaluation and summary of project activities;
– learning about another culture, language, traditions and customs, as well as learning the language in order to present them to the representatives of the second group;
– developing the ability to conduct activities in social media and the ability to cooperate.

The impact of our project on the national and international level was ensured primarily by the activities undertaken by our organizations. The positive experiences from the exchange have been and still are an incentive for both our organizations and young people to continue to participate in the market for the exchange of knowledge, experiences and methods under Erasmus + and related activities. We know this not only from conversations with participants, but also from the messages we keep receiving from them.
In this way, the implementation of the project will enable the expansion of the network of partnerships that have a measurable impact on opening the common educational and labor market. Thanks to the project, more and more people and institutions have become willing to take action with us on the level of international understanding and exchange of experiences between representatives of different cultures.

Main results of the project:

– infographics prepared by participants on the impact of international activity and the development of knowledge of other cultures on the life and professional success of CLICK ;
– visual materials presenting the art, culture, history and customs of the countries participating in the project
– short movie about the benefits of international cooperation and ways of breaking intercultural barriers in CLICK ;

A full report on our exchange can be found on Facebook and Instagram, to which we cordially invite you!