What do we have in common?

 

Project summary:

Dane Projektu:
Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Erasmus+, numer projektu 2020-3-PL01-KA105-094959
Czas trwania: 8 miesięcy (01.02 – 30.09.2021 r.)

Wymiana młodzieży: 05-13.07.2021 r.

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+ programme, project number 2020-3-PL01-KA105-094959

Project duration: 8 months (01.02 – 30.09.2021 r.)

Youth Exchange: 03-11.07.2021 r.

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Polska)

– Young Improvers for Youth Development (Bułgaria)

– Kinoniki Sinetairistiki Epicherisielliniki Symmetochi Neon (Grecja)

– Marijampoles jaunimno klubas „Dimera” (Litwa)

Project partners:

– European Education and Sports Foundation (Poland)

– Young Improvers for Youth Development (Bulgaria)

– Kinoniki Sinetairistiki Epicherisielliniki Symmetochi Neon (Greece)

– Marijampoles jaunimno klubas „Dimera” (Lithuania)

Opis projektu:

W projekcie weźmie udział 40 uczestników z Polski, Litwy, Bułgarii i Grecji.

Głównymi celami projektu będą:
– integracja młodzieży wychowanych w innych krajach;
– poznanie innej kultury, języka, tradycji i obyczajów, a także poznanie własnych w celu ich prezentacji przedstawicielom drugiej grupy;
– zwiększenie pewności siebie uczestników poprzez poznanie swoich mocnych stroni;
– podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie porozumiewania się w języku angielskim i przełamanie barier językowych;
– nauka pracy w międzynarodowym zespole, wspólnie podejmującym praktyczne wyzwania;
– rozwój kompetencji osobistych w zakresie komunikacji i autoprezentacji;
– rozwój kompetencji społecznych i umiejętności współpracy;
– zwiększenie kompetencji w zakresie przygotowania i prowadzenia działań międzynarodowych, a także wyrobienie umiejętności ewaluacji i podsumowywania działań projektowych;
– rozwinięcie umiejętności prowadzenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych oraz ogólnego dzielenia się rezultatami podejmowanych działań;

Owe cele stanowią w naszej ocenie odpowiedź na fundamentalne wyzwania stawiane przez program Erasmus+. Projekt będzie stanowił przede wszystkim okazję dla młodych ludzi do poznawania rówieśników z innych krajów uczestniczących w programie, nawiązywania z nimi kontaktów opartych na wspólnym działaniu i podejmowaniu aktywności rozwijających potencjał współpracy międzynarodowej.
Nasza współpraca pozwoli na zwiększenie naszych kompetencji, a także możliwości w zakresie pogłębiania współpracy międzynarodowej i tworzenia płaszczyzny współpracy dla młodych ludzi z różnych krajów. Chcemy, aby rodzaju działania były prowadzone w sposób coraz bardziej profesjonalny i zwiększać skalę naszych przedsięwzięć naszych organizacji partnerskich.

Dzięki zaangażowaniu naszych uczestników na każdym etapie – od zgłoszenia inicjatywy, przez udział w przygotowaniach, realizacji wymiany i upowszechnianie rezultatów po ewaluację i podsumowanie działań – będą oni mieli także okazję do praktycznego nauczenia się stosowania dobrych wzorców projektowego podejścia do działania i podejmowania aktywności na skalę międzynarodową. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda się nam zaszczepić w nich potrzebę prowadzenia działalności dążącej do dalszego rozwoju międzynarodowego partnerstwa w ramach programu Erasmus+ i innych akcji o zbieżnych celach. Wszystkie zajęcia w ramach wymiany będą prowadzone metodami aktywnymi, zgodnymi z zasadami edukacji nieformalnej i pozaformalnej, z uwzględnieniem zajęć integracyjnych. Czynny udział w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć tego rodzaju będzie dla uczestników okazją do poznania ich metodyki, co może stać się inspiracją do prowadzenia podobnych działań w swoim otoczeniu oraz w ramach innych inicjatyw młodzieżowych. Także wpływ, jaki udział w wymianie będzie miał na postawy młodzieży wobec innych osób będzie w naszej ocenie istotny wpływ na zmianę podejścia do przedstawicieli innych kultur i narodowości w środowisku lokalnym, z którego wywodzą się uczestnicy.
Podniesienie kwalifikacji językowe wyniesione z udziału w projekcie będą stanowiły ważny zasób osobisty, społeczny i zawodowy, pozwalający na zwiększenie mobilności życiowej zaangażowanej młodzieży w przyszłości, co jest według nas istotnym elementem. Samo poznanie innych kultur powinno przełożyć się także na zwiększenie otwartości i tolerancji wobec przedstawicieli innych narodów i kultur, zwiększenie umiejętności współpracy z nimi, a także chęci podejmowania aktywności międzynarodowych prywatnie i zawodowo.

Project description:

40 participants from Poland, Lithuania, Bulgaria and Greece will take part in the project.

The main goals of the project will be:
– integration of young people brought up in other countries;
– getting to know another culture, language, traditions and customs, as well as getting to know your own in order to present them to the representatives of the second group;
– increasing the self-confidence of participants by getting to know their strengths;
– improving one’s skills in communicating in English and breaking language barriers;
– learning to work in an international team, jointly undertaking practical challenges;
– development of personal competences in the field of communication and self-presentation;
– development of social competences and cooperation skills;
– increasing competences in the preparation and conducting of international activities, as well as developing the skills of evaluation and summing up project activities;
– developing the ability to conduct promotional activities in social media and general sharing of the results of undertaken activities;

In our opinion, these goals constitute a response to the fundamental challenges posed by the Erasmus + program. The project will be an opportunity for young people to meet their peers from other countries participating in the program, establish contacts with them based on joint action and undertake activities developing the potential of international cooperation.
Our cooperation will allow us to increase our competences as well as the possibilities of deepening international cooperation and creating a platform for cooperation for young people from different countries. We want the types of activities to be carried out in an increasingly professional manner and to increase the scale of our projects by our partner organizations.

Thanks to the involvement of our participants at every stage – from the submission of the initiative, through participation in the preparation, implementation of the exchange and dissemination of the results, to the evaluation and summary of activities – they will also have the opportunity to learn in practice how to apply good project approach to action and take up international activity. . We hope that thanks to this we will be able to instill in them the need to conduct activities aimed at the further development of international partnership under the Erasmus + program and other actions with similar goals. All exchange activities will be conducted using active methods, consistent with the principles of informal and non-formal education, including integration activities. Active participation in the preparation and conduct of such classes will be an opportunity for participants to learn about their methodology, which may become an inspiration to conduct similar activities in their environment and as part of other youth initiatives. Also, the impact that participation in the exchange will have on the attitudes of young people towards other people will, in our opinion, have a significant impact on changing the approach to representatives of other cultures and nationalities in the local environment from which the participants come.
Improving language qualifications resulting from participation in the project will constitute an important personal, social and professional resource, allowing for increasing the life mobility of engaged youth in the future, which is, in our opinion, an important element. The very knowledge of other cultures should also translate into an increase in openness and tolerance towards representatives of other nations and cultures, increasing the ability to cooperate with them, as well as the willingness to undertake international activities, both privately and professionally.