You can make a change – Ecological Volunteering

Dane Projektu:
Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Erasmus+, numer projektu 2019-2-PL01-KA105-066144
Czas trwania: 01.10.2019 – 31.103.2020 r.

  1. Wymiana młodzieży: 29.02-09.03.2020 r.

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+ programme, project number 2019-2-PL01-KA105-066144

Project duration:  01.10.2019 – 31.103.2020

  1. Youth Exchange: 29.02-09.03.2020

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Polska)

– Marijampoles jaunimno klubas „Dimera” (Litwa)

Project partners:

– European Foundation For Education and Sport (Poland)

– Marijampoles jaunimno klubas „Dimera” (Lithuania)

Opis projektu:

Projekt „You can make a change – Ecological Volunteering ” jest kontynuacją działań naszej Fundacji oraz współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. W projekcie wzięło udział 30 uczestników (15 z Polski i 15 z Litwy). Głównymi celami projektu były:

  • aktywizacja młodzieży zagrożonej wykluczeniem poprzez zaangażowanie jej w działania wolontariackie w Tatrzańskim Parku Narodowym,
  • wzrost świadomości ekologicznej młodych ludzi,
  • podjęcie działań promujących ochronę przyrody, zachowań pro-ekologicznych oraz wolontariatu ekologicznego,
  • stworzenie w trakcie wymiany młodzieży rezultatów służących promocji programu Erasmus+, wolontariatu ekologicznego oraz ochrony środowiska.

W trakcie wymiany młodzieży w ramach projektu „You can make a change – Ecological Volunteering”  podczas zajęć pracowaliśmy zawsze w grupach mieszanych, zarówno pod względem narodowości, płci jak i wieku, zadbaliśmy również o zmienność współpracujących osób przy poszczególnych zadaniach tak, aby każdy działał z każdym. Pośród uczestników były osoby, dla których ten projekt był pierwszym doświadczeniem tego rodzaju, lecz także takie, tacy którzy mieli już do czynienia z programem Erasmus+.  Głównym działaniem projekty była wymiana młodzieży w Poroninie, która odbyła się w dniach 29.02-09.03.2020 r. Podczas wymiany sami uczestnicy prowadzili zajęcia o tematyce ekologii, wykluczenia społecznego oraz działań wolontariatu. Stosowaliśmy takie metody pracy jak burze mózgów, panele dyskusyjne, rozmowy w konwencji ‘speed-datingu’, oraz inne, które wyłaniane były na bieżąco z pomysłów uczestników w toku przygotowywania projektu. Jednak aby wyjść poza przedstawianie swoich opinii i perspektyw i przyjmowanie cudzych, i dążyć ku pełniejszemu wzajemnemu zrozumieniu, zorganizowaliśmy warsztaty z zastosowaniem praktyk teatralnych, aby umożliwić sobie swoiste ‘wejście w skórę’ innego, a więc i większe szanse na skuteczne zidentyfikowanie trudności i dalej – podjęcie próby ich zniwelowania. Ponadto takie rozwiązanie pomoże młodzieży w realizowaniu swojej kreatywności, trenowaniu się we współpracy, otwieraniu na nowe formy ekspresji i poprawieniu kondycji psychofizycznej.

Dzięki działaniom realizowanym w trakcie projektu uczestnicy nabyli dużo wiedzy i nowych doświadczeń, które są niezbywalną wartością na całe życie. Dzięki tym umiejętnościom będą mogli wprowadzać w życie prawdziwą europejską obywatelską postawę, dbać o to, aby w ich otoczeniu nikt nie czuł się wykluczony oraz korzystać w pełni z dostępnych dla nich możliwości. Udział w projekcie dodatkowo dał młodym ludziom okazję do zapoznania się z zupełnie innymi kulturami, otworzył serca i umysły na inność i różnorodność, pozwolił docenić ją oraz lepiej zrozumieć różnice kulturowe. W trakcie wymiany uczestnicy mieli także okazję na refleksję nad własnymi postawami i zachowaniem oraz nad mechanizmem wykluczenia społecznego.

Projekt miał również na celu przekazanie uczestnikom podstawowych informacji o środowisku naturalnym i ochronie przyrody, uczestnictwie w wolontariacie ekologicznym oraz współpracy w środowisku międzynarodowym.

Na poziomie lokalnym mieszkańcy Poronina w tym osoby odpowiedzialne za edukację i politykę młodzieżową, dzięki kontaktowi z uczestnikami projektu, dowiedzieli się o działaniu i zaletach programu Erasmus+, zapoznali się z tematyką projektu i zdobyli wiedzę w jej zakresie. Dzięki temu lokalna społeczność 'Poronina zwiększyła swoją świadomość nt. programów Unii Europejskiej, inicjatyw młodzieżowych i możliwości rozwoju; do tego, zyska otwartość, tolerancję i empatię dla przedstawicieli rozmaitych mniejszości, których nie brak przecież także na poziomie społeczności lokalnych.

Głównymi rezultatami projektu są:
– film, w którym poruszone zostały tematy związane zarówno z ekologią jak i z włączaniem społecznym oraz wyrównywaniem szans,

– edukacyjne gry planszowe, które będą mogły być wykorzystywane w trakcie działań prowadzonych przez organizacje partnerskie w zakresie edukacji ekologicznej,

Gry dostępne do pobrania tutaj:

Game 1 – lvl easy

Game 2 – lvl medium

Game 3 – lvl hard

– konspekty zajęć edukacyjnych skierowanych do młodzieży, związanych z ochroną środowiska,


– plakaty oraz ulotki promujące projekt.

Project description:

The project „You can make a change – Ecological Volunteering” is a continuation of our Foundation’s activities and cooperation with the Tatra National Park. 30 participants took part in the project (15 from Poland and 15 from Lithuania). The main goals of the project were:

  • activation of youth at risk of exclusion by engaging them in voluntary activities in the Tatra National Park,
  • increase of ecological awareness of young people,
  • taking measures to promote nature protection, pro-ecological behavior and ecological volunteering,
  • creating materials to promote the Erasmus + program, ecological volunteering and environmental protection

During the youth exchange as part of the „You can make a change – Ecological Volunteering” project, we always worked in mixed groups, both in terms of nationality, gender and age, we also took care of the variability of cooperating people on individual tasks so that everyone could work with each. Among the participants were those for whom this project was the first experience of its kind, but also those who had already dealt with the Erasmus + program. The main activity of the project was the youth exchange in Poronin, which took place on 29.02-09.03.2020. During the exchange, the participants themselves conducted classes on ecology, social exclusion and volunteer activities. We used such methods of work as brainstorming, discussion panels, conversations in the 'speed-dating’ convention, and others that were emerging on a regular basis from the ideas of participants in the course of project preparation. However, in order to go beyond presenting our opinions and perspectives and accepting others, and strive for a fuller mutual understanding, we organized workshops using theatrical practices to allow ourselves a kind of 'entering the skin’ of another, and thus greater chances to effectively identify difficulties and further – attempting to level them. In addition, this solution will help young people realize their creativity, train in cooperation, open to new forms of expression and improve their psychophysical condition.

Thanks to the activities carried out during the project, participants have acquired a lot of knowledge and new experiences that are an indispensable value for life. Thanks to these skills, they will be able to implement a real European civic attitude, ensure that no one feels excluded in their environment and take full advantage of the opportunities available to them. Participation in the project additionally gave young people the opportunity to learn about completely different cultures, opened hearts and minds to otherness and diversity, allowed them to appreciate it and better understand cultural differences. During the exchange, participants also had the opportunity to reflect on their own attitudes and behavior and on the mechanism of social exclusion.

The project also aimed to provide participants with basic information about the natural environment and nature protection, participation in ecological volunteering and cooperation in an international environment.

At the local level, the inhabitants of Poronin, including people responsible for education and youth policy, thanks to contact with project participants, learned about the activities and benefits of the Erasmus + program, learned about the subject of the project and gained knowledge in its field. As a result, the local community of 'Poronina has increased its awareness of European Union programs, youth initiatives and development opportunities; in addition, it will gain openness, tolerance and empathy for representatives of various minorities, which are also not lacking at the level of local communities.

The main results of the project are:

– movies about topics related to ecology as well as topics related to social inclusion and equal opportunities,
– an educational board game that can be used during activities carried out by partner organizations in the field of environmental education,

Games available for download here:

Game 1 – lvl easy

Game 2 – lvl medium

Game 3 – lvl hard

– outlines of educational activities for young people related to environmental protection,


– posters and leaflets promoting the project.

Gallery from our project: