Youth Votes for Europe

English below

W dniach 08-15.04.2019 grupa młodzieży działająca przy naszej Fundacji wzięła udział w wymianie młodzieży „Youth Votes for Europe”, która odbyła się w uroczym greckim miasteczku Kavala, niedaleko Salonik. Głównym tematem wymiany były zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego oraz zaangażowanie młodych ludzi w życie polityczne Europy.

„W trakcie wymiany wzięliśmy udział w zajęciach, dyskusjach, grach terenowych, a także działaliśmy z lokalną społecznością promując europejskie wartości oraz idee integracji międzynarodowej. Mieliśmy okazję także zapoznać się bliżej z kulturą krajów uczestniczących w wymianie – Grecką, Rumuńską, Litewską, Niemiecką oraz Chorwacką. W trakcie wieczorów narodowych zajadaliśmy się smakołykami z tych krajów. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z lokalnymi politykami, którzy przedstawili nam programy swoich partii. Wcieliliśmy się także w partie w Parlamentu Europejskiego i przeprowadziliśmy dyskusje dotyczące przyszłości europy”.

Organizatorem projektu był nasz grecki partner Hellenic Youth Participation!

„Tym razem nie wystarczy tylko mieć nadzieję na lepszą przyszłość.

Tym razem każdy z nas musi wziąć za to odpowiedzialność i wybrać swoją przyszłość.

36 młodych ludzi z organizacji młodzieżowych Ateities Lyderių Akademija – The Academy of Future LeadersEuropejska Fundacja Edukacyjno-SportowaInitiative SocialeNaturKultur e.V.Ocean Znanja i Hellenic Youth Participation spotkały się w mieście Kavala w Grecji w celu omówienia znaczenia aktywnego uczestnictwa w wyborach. ”

Sprawdź nasze wideo na temat „Dlaczego powinienem głosować?”

On 08-15.04.2019, a group of young people from our Foundation took part in youth exchange „Youth Votes for Europe”, which took place in the charming Greek town of Kavala, near Thessaloniki. The main topic of the exchange were the upcoming elections to the European Parliament and the involvement of young people in the political life of Europe.

„During the exchange we took part in workshops, discussions, city games and we also worked with the local community promoting European values ​​and ideas of international integration. We also had the opportunity to learn more about the culture of the countries participating in the exchange – Greek, Romanian, Lithuanian, German and Croatian. During the national evenings, we were eating delicacies from these countries. We participated in a meeting with local politicians who presented us their party programs, we also played a part in the European Parliament and held discussions on the future of Europe. „

The organizer of the project was our Greek partner Hellenic Youth Participation

„This time it is not enough to just hope for a better future.

This time each and every one of us needs to take responsibility for it and choose their future.

36 young people from youth organizations Ateities Lyderių Akademija – The Academy of Future LeadersEuropejska Fundacja Edukacyjno-SportowaInitiative SocialeNaturKultur e.V.Ocean Znanja and Hellenic Youth Participation met in the city of Kavala in Greece to discuss about the importance of active participation in the elections.”

Check our video about „Why I should vote?”