Zagraniczne praktyki w Grecji kluczem do kariery

Projekt „Zagraniczne praktyki w Grecji kluczem do kariery” nr. 2019-1-PL01-KA102-062393 realizowany przez konsorcjum: Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową, Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim, PCKZiU w Lubieńcu oraz ZSCKR w Nowym Targu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Dane projektu:

Projekt zrealizowany przez konsorcjum: Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową, Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim, PCKZiU w Lubieńcu oraz ZSCKR w Nowym Targu, finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), numer projektu 2019-1-PL01-KA102-062393.
Czas trwania projektu: 27 miesięcy (06/09/2019 – 05/12/2021)

Project Data:

The project was implemented by the consortium: European Foundation for Education and Sport, Zespół Szkół im. Wincentego Witosa in Janów Lubelski, PCKZiU in Lubieniec and ZSCKR in Nowy Targ, financed by the Operational Program Knowledge Education Development (PO WER), project number 2019-1-PL01-KA102-062393.


Project duration: 27 months (06/09/2019 – 05/12/2021)

Opis Projektu

Projekt „Zagraniczne praktyki w Grecji kluczem do kariery” – skierowany był do 80 uczniów kształcących się na kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim, PCKZiU w Lubieńcu oraz ZSCKR w Nowym Targu. W ramach projektu odbyły się dwie mobilności uczniów do Grecji w terminach 14 – 25/10/2019 r. oraz 14 – 25/06/2021 r.

Organizacją partnerską jest organizacja OLYMPUS EDUCATION SERVICES, która specjalizuje się w organizowaniu praktyk zawodowych w tematyce gastronomicznej. Dysponuje ona szerokimi kontaktami z przedsiębiorstwami i firmami, działającymi z obrębie Riwiery Olimpijskiej. Udział uczniów w międzynarodowym stażu zapewni im poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w szkole, możliwości rozwoju personalnego oraz możliwości skorzystania z doświadczenia wysoko wyspecjalizowanych pracowników organizacji. Ramowy program praktyk odpowiada lokalnym potrzebom regionu, z którego wywodzą się uczniowie, a także uwzględnia cele i wymogi kształcenia w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Głównym celem tego projektu było umożliwienie młodzieży kształcącej się w zawodzie gastronomicznym na poznanie ciekawych ścieżek rozwoju zawodowego. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież miała możliwość poszerzyć wiedzę praktyczną i teoretyczną, zdobytą w szkole, które nie byłoby możliwe w Polsce z powodu mniej rozwiniętej branży gastronomicznej.

Dla efektywnej realizacji projektu przed wyjazdem uczniowie uczęszczali na warsztaty językowe, kulturowe, BHP i pedagogiczne. Wszystkie te zajęcia były prowadzone metodą edukacji nieformalnej, którą można określić mianem „nauki poprzez praktykę”. Metodologia polegała na ścisłej interakcji pomiędzy uczniami i nauczycielami, dzięki którym uzyskaliśmy lepsze rezultaty niż podczas standardowych lekcji, gdzie nauczyciel mówi a uczniowie słuchają.

Projekt był dostosowany do współczesnych wyzwań stawianych przez branżę gastronomiczną oraz odpowiada na potrzeby lokalnego rynku pracy. Na praktykach zawodowych wspierane były postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, co zaowocuje w przyszłości tworzeniem przez uczniów własnych przedsiębiorstw, które są kluczowe dla rozwoju. Nowoczesne umiejętności i kompetencje, jakie uczniowie zdobyli podczas praktyk zawodowych, pozwolą im również na lepsze odnalezienie się na rynku pracy i zwiększenie ich konkurencyjności w oczach potencjalnych przyszłych pracodawców.

Udział w projekcie wpłynął pozytywnie na perspektywy zawodowe uczestników, czyniąc ich bardziej atrakcyjnymi kandydatami na dostępne w branży miejsca pracy. Po pierwsze, uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie, zostali lepiej przygotowani pod względem praktycznym do podjęcia pracy w zawodzie. Mieli możliwość przełożenia wiedzy zdobywanej w szkole na konkretne umiejętności potrzebne w miejscu pracy. Projekt wpłynął więc znacząco na poszerzenie zakresu twardych kompetencji zawodowych uczestników. Zostali oni obeznani z nowoczesnymi metodami procesami i narzędziami stosowanymi w branży gastronomicznej. W związku z tym, w przyszłości będą w stanie stosować lub wdrażać takie właśnie nowoczesne rozwiązania w swoich miejscach pracy. Uczestnicy poznali realia związane z pracą na konkretnych stanowiskach. Stali się bardziej świadomi tego, z czym wiąże się dane miejsce pracy czy funkcja. To z kolei pozwoli im lepiej dobrać przyszłą ścieżkę kariery do własnych predyspozycji i zainteresowań. Ukierunkowało to także uczniów w procesie edukacji, wskazując im obszary, na które powinni zwrócić szczególną uwagę na lekcjach lub te, w których powinni poszerzać swoje kompetencje podczas kolejnych okresów praktyk czy staży zawodowych. Projekt pozytywnie wpłynął na efektywność całego procesu kształcenia zawodowego uczestników. Poprzez konfrontację dotychczasowego przygotowania zawodowego uczniów z wymogami konkretnych stanowisk, projekt przyczynił się do zmniejszenia u uczestników tzw. „luki kompetencyjnej”. Dzięki udziałowi w projekcie, uczniowie dysponują zestawem wiedzy i umiejętności bardziej adekwatnych do oczekiwań pracodawców. Projekt przyczynił się też do rozwoju osobowościowego uczniów Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim, PCKZiU w Lubieńcu oraz ZSCKR w Nowym Targu, kształtując ich charakter w taki sposób, który pozwoli im w przyszłości lepiej odnaleźć się w miejscu pracy. Poprzez wyjazd za granicę i udział w praktykach, uczniowie stali się bardziej samodzielni i dojrzali. Potrafią lepiej poradzić sobie z wyzwaniem, jakim jest przystosowanie się do wymogów zdobytego miejsca pracy. Stali się bardziej aktywni i skłonni do podejmowania inicjatywy w pracy. Zetknąwszy się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi przez firmy, stali się też bardziej skłonni zapoznawać się z nowinkami technicznymi, które pojawiają się w ich branży. Stali się świadomi wagi ciągłego dokształcania się i poszerzania kompetencji – wymogu, który jest szczególnie istotny w zawodach technicznych. Wszystkie te elementy przyczyniły się do tego, że po zakończeniu edukacji, uczestnicy projektu będą lepiej przygotowani do szukania i podejmowania pracy nie tylko pod względem umiejętności zawodowych, ale także mentalności. W dłuższej perspektywie, będzie to pozytywnie wpływało na rozwój ich kariery zawodowej. Wpływ projektu na szkołę zawarł się w dwóch zasadniczych aspektach. Po pierwsze, szkoły uczestniczące w konsorcjum poszerzyły swoją współpracę z podmiotami z innych krajów – w tym przypadku, o firmy zagraniczne. Jest to o tyle istotne, że pozwoliło to tym placówkom poznać standardy pracy w tych przedsiębiorstwach, rozwiązania technologiczne przez nie stosowane i stopień ich innowacyjności. To z kolei umożliwiło stopniowe udoskonalanie programów praktyk tak, by pozwalały one uczniom zdobyć jak najwięcej przydatnych z punktu widzenia pracodawców umiejętności.

Projekt ten był powiązany z programami rozwoju regionów gdzie znajdują się szkoły, a także całego kraju. Projekt angażuje młodzież z różnych środowisk społecznych mającą mniejsze szanse.
Rodziny uczestników miały problemy finansowe wynikające z dużego bezrobocia, niektórzy uczestnicy pochodzili z rozbitych rodzin. Miasta, w których uczą się uczestnicy z racji położenia geograficznego (obszar głównie rolniczy) nie sprzyjają rozwojowi i edukacji młodzieży. Tego typu projekt służył realnemu wyrównaniu szans jego uczestników, zwłaszcza tych z mniejszymi możliwościami.

Nasz projekt miał na celu pomoc młodym ludziom w zdobyciu wykształcenia praktycznego, znacząco ułatwiającego znalezienie zatrudnienia w regionie, a także w nowoczesnych zakładach gastronomicznych, zlokalizowanych w kraju i za granicą. Poprzez zdobycie certyfikatu ustanowionego przez Komisję Europejską uczestnik uzyskał znacznie wyższą mobilność na europejskim rynku pracy. W związku z intensywnym rozwojem branży gastronomicznej nasz projekt miał pozytywny wpływ na zmniejszenie bezrobocia w regionie i na rynku Europejskim. Ponadto projekt wzmocnił ciągłość uczenia się przez całe życie oraz wspierał nabywanie kluczowych kompetencji zawodowych i językowych. Jednocześnie doskonalona była jakość, atrakcyjność i innowacyjność szkolenia i kształcenia zawodowego. Otrzymany po zakończeniu praktyk dokument Europass – Mobilność przyczynił się do poprawy stopnia przejrzystości i uznawania kwalifikacji zawodowych uczniów w nim uczestniczących.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali dokumenty i certyfikaty potwierdzające odbyte mobilności:
– certyfikat Europass Mobilność,
– certyfikaty wydane przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową,
– referencje z restauracji, w której odbywały się praktyki,

Project Description

The project „Foreign internships in Greece as the key to a career” – addressed to 80 students studying in the field of Nutrition Techniques and Gastronomy Services at the Zespół Szkół im. Wincentego Witos in Janów Lubelski, PCKZiU in Lubieniec and ZSCKR in Nowy Targ. As part of the project, there were two mobility of students to Greece on 14 – 25/10/2019 and 14 – 25/06/2021.

The partner organization is OLYMPUS EDUCATION SERVICES, which specializes in organizing apprenticeships in the field of gastronomy. It has extensive contacts with enterprises and companies operating within the Olympic Riviera. Participation of students in an international internship will provide them with broadening the theoretical and practical knowledge acquired at school, opportunities for personal development and the opportunity to benefit from the experience of highly specialized employees of the organization. The framework program of internships corresponds to the local needs of the region from which the students come, and also takes into account the goals and requirements of education in the profession of Nutrition Technician and Gastronomy Services.

The main goal of this project was to enable young people studying in the gastronomic profession to learn about interesting paths of professional development. Thanks to participation in the project, young people had the opportunity to expand their practical and theoretical knowledge acquired at school, which would not be possible in Poland due to the less developed catering industry.

For the effective implementation of the project, before departure, students attended language, culture, health and safety and pedagogical workshops. All these activities were conducted in the form of non-formal education, which can be described as „learning by doing”. The methodology was based on close interaction between students and teachers, which resulted in better results than in standard lessons where the teacher talks and the students listen.

The project was adapted to the contemporary challenges posed by the catering industry and meets the needs of the local labor market. During the apprenticeships, entrepreneurial attitudes among young people were supported, which in the future will result in students creating their own enterprises, which are crucial for development. The modern skills and competences that the students acquired during their apprenticeships will also allow them to find themselves better on the labor market and increase their competitiveness in the eyes of potential future employers.

Participation in the project had a positive impact on the professional prospects of the participants, making them more attractive candidates for jobs available in the industry. Firstly, the students who took part in the project were better prepared in terms of practice to start working in the profession. They had the opportunity to translate the knowledge acquired at school into specific skills needed in the workplace. Thus, the project significantly expanded the scope of the hard professional competences of the participants. They were familiar with modern methods, processes and tools used in the catering industry. Therefore, in the future, they will be able to apply or implement such modern solutions in their workplaces. Participants learned about the realities of working in specific positions. They have become more aware of what a workplace or function entails. This, in turn, will allow them to better choose their future career path to their own predispositions and interests. It also directed students in the education process, indicating to them areas that they should pay special attention to during lessons or those in which they should expand their competences during subsequent periods of apprenticeships or internships. The project had a positive impact on the effectiveness of the entire process of vocational training of the participants. By confronting the current professional preparation of students with the requirements of specific positions, the project contributed to the reduction of the so-called „competency gap”. Thanks to participation in the project, students have a set of knowledge and skills more relevant to the expectations of employers. The project also contributed to the personality development of the students of Zespół Szkół im. Wincentego Witos in Janów Lubelski, PCKZiU in Lubieniec and ZSCKR in Nowy Targ, shaping their character in such a way that will allow them to better find themselves in the workplace in the future. By going abroad and participating in internships, the students became more independent and mature. They are better able to cope with the challenge of adapting to the requirements of the acquired workplace. They have become more active and willing to take initiative at work. Having come across modern technologies used by companies, they have also become more inclined to familiarize themselves with technical innovations that appear in their industry. They became aware of the importance of continuous training and expansion of competences – a requirement that is particularly important in technical professions. All these elements contributed

to the fact that after completing their education, project participants will be better prepared to look for and take up a job, not only in terms of professional skills, but also mentality. In the long run, it will positively influence their professional career development. The impact of the project on the school was contained in two main aspects. Firstly, the schools participating in the consortium extended their cooperation with entities from other countries – in this case, with foreign companies. It is important as it allowed these institutions to learn about the standards of work in these enterprises, the technological solutions used by them and the degree of their innovation. This, in turn, made it possible to gradually improve the internship programs so that they allow students to acquire as many useful skills as possible from the point of view of employers.

This project was related to the development programs of the regions where the schools are located, as well as the whole country. The project involves young people from various social backgrounds who have fewer opportunities.
Participants’ families had financial difficulties due to high unemployment, some participants came from broken families. The cities where the participants study, due to their geographical location (mainly agricultural area), do not favor the development and education of young people. This type of project served the real equalization of opportunities for its participants, especially those with fewer opportunities.

Our project was aimed at helping young people to obtain practical education, significantly facilitating finding employment in the region, as well as in modern catering establishments located in the country and abroad. By obtaining a certificate established by the European Commission, the participant obtained a much higher mobility on the European labor market. Due to the intensive development of the catering industry, our project had a positive impact on reducing unemployment in the region and on the European market. In addition, the project strengthened the continuity of lifelong learning and supported the acquisition of key professional and linguistic competences. At the same time, the quality, attractiveness and innovation of vocational training and education were improved. The Europass – Mobility document obtained after the end of the apprenticeship contributed to the improvement of the level of transparency and the recognition of professional qualifications of the students participating in it.

All project participants received documents and certificates confirming completed mobility:
– Europass Mobility certificate,
– certificates issued by the European Education and Sports Foundation,
– references from the restaurant where the internship took place,

Film z Grecji „Jak wygląda dzień praktyk w Grecji”
przygotowany przez uczniów

Słowniczek polsko-angielski branżowy